အေၾကာင္းအရာ: 

ကၽြန္ေတာ္အျမဲတမ္းေျပာပါတယ္ ရည္စားထားၾကတယ္ ဘယ္သူမွရည္းစားထားနည္းစာအုပ္မဖတ္ဘူးဘူး အိမ္ေထာင္ျပဳၾကတယ္ ဘယ္သူမွ လင္လုပ္နည္း မယားလုပ္နည္းစာအုပ္မဖတ္ဘူးဘူး အဲ့ဒီကေန အိမ္ေထာင္ၾကျပီး ကေလးသား၊သမီး ေမြးလာေတာ့လည္း ဘယ္သူမွ မိဘလုပ္နည္းစာအုပ္ မဖတ္ဘူးဘူး ႐ွိမွန္းလည္းမသိဘူး ကၽြန္ေတာ္ကိုယ္တိုင္လည္း မသိခဲ့ပါဘူး