ကမာ့ၻတန္ဖုိးအႀကီးဆုံး လက္၀တ္ရတနာတစ္ခုအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၅၉.၆ ကာရက္ရွိ ပန္းေရာင္ Pink Star စိန္ပြင့္ႀကီးကို ေလလံၾကမ္းခင္းေစ်း ေပါင္း သန္း ၅၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၆၀ ခန္႔) ျဖင့္ေလလံတင္ရန္ သတ္မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္း Pink Star စိန္ပြင့္ႀကီး ကို လာမည့္ေမလတြင္ ေရာင္းထုတ္ႏိုင္ရန္အတြက္ လက္ရွိပုိင္ရွင္ Isaac Wolf က စီစဥ္ေနသည္ဟုလည္း သိရသည္။

ယင္းစိန္ႀကီးကို ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ေပါင္ ၈၃.၂ သန္းတန္ေၾကးရွိေၾကာင္း တြက္ခ်က္ထားသည္ဟု သိရသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တုန္းတြင္ ၎စိန္ပြင့္ၾကီးကို Isaac Wolf အေမရိကန္ေဒၚလာ ၈၃ သန္းေက်ာ္ေပး ကာ၀ယ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။  ကာရက္ျဖစ္ပါတယ္။  ၎ Pink Star စိန္ပြင့္ၾကီးကို ၁၉၉၉ ခုႏွစ္တြင္  အာဖရိကမုိင္းတြင္းတစ္ခု မွ De Beers ကုမၼဏီက တူးေဖာ္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး စတင္တူးေဖာ္ရရွိစဥ္က အေလးခ်ိန္ ၁၃၂.၅ ကာရက္ရွိသည္ဟုလည္း သိရသည္။ ယင္းစိန္ပြင့္ႀကီးကို ေသြးရန္ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားသည္ ၂ ႏွစ္ ေက်ာ္ၾကာ အခ်ိန္ယူခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

 

Related News