တရုတ္ႏုိင္ငံဟာ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံဆီကေန အမဲသား တင္သြင္းမႈကို အကန္႔အသတ္နဲ႔ ခြင္ျပဳထားရာမွာ ကန္႕သတ္မႈေတြကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးလိုက္ျပီျဖစ္တယ္လို႔ တ႐ုတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က ေျပာပါတယ္။ တရုတ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ ရဲ႕ ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံဆီ ခ်စ္ၾကည္ေရး သြားေရာက္ခ်ိန္မွာ အခုလိုမ်ိဳး ေျဖေလွ်ာ့ေပးဖုိ႔ သေဘာတူခဲ့တာပါ။ 

 

 

Related News