ေတာင္ကိုရီးယားထိပ္တန္းကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ Hyundai ႏွင့္ Kia တို႔သည္ ကိုရီးယားဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္ႏိုးၾကားလာျခင္းႏွင့္ တရုတ္ေမာ္ေတာ္ကားထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၏ ယွဥ္ၿပိဳင္ မႈမ်ားတိုးျမင့္လာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ၄င္းတို႔၏ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းကားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုသိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီဟုသိရွိရသည္။ အဆိုပါကုမၸဏီႀကီးႏွစ္ခု၏ တရုတ္ႏုိင္ငံတြင္းစုစုေပါင္းကားေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာယခင္ႏွစ္ႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါ က ယခုႏွစ္ မတ္လ၌ (၅၂) ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Hyundai ႏွင့္ Kia တို႔သည္ ကမၻာေပၚ တြင္ အႀကီးဆံုးေမာ္ေတာ္ကားေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၌ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းေရာင္းခဲ့သည့္ကားအေရအတြက္ စုစုေပါင္းအေရအတြက္၏ ၄ ပံု ၁ ပံုေက်ာ္အား ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္လည္းေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ အေမရိကန္၏ ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ (THAAD) ျဖန္႔က်က္ရန္အစီအစဥ္အားတရုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ျပင္းထန္စြာကန္႔ကြက္ခ့ဲၿပီးလက္ရွိတြင္လည္းကိုရီးယားဆန္႔က်င္ေရးစိတ္ဓာတ္မ်ားအထူးႏိုးၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံထုတ္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားအားဆန္႔က်င္သပိတ္ေမွာက္ရန္ လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားပင္ရွိလာေၾကာင္းသိရွိရသည္။

 

Related News