ယခုႏွစ္ ဧျပီလ၏ တ႐ုတ္ သြင္းကုန္ပို႔ကုန္ႏႈန္းသည္ ျမင့္တက္လာခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ အတိုင္းအတာထက္ ေလွ်ာ့နည္းေနသည္ဟု သိရသည္။ ျပည္တြင္း ၀ယ္လိုအား တုန္႔ဆိုင္းေနျပီး ထုတ္ကုန္ပစၥည္းတန္ဘိုးမ်ား ေလ်ာ့က်ေနေသာ္လည္း တ႐ုတ္၏ ဧျပီလ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈႏႈန္းသည္ ၈.၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ျပီး သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈ ပမာဏ ၁၁.၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ခဲ့ကာ ကုန္သြယ္ေရး အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၈.၀၅ ဘီလီယံရရွိခဲ့ေသာ္လည္း ကၽြမ္းက်င္ ပညာရွင္မ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းထားမႈႏွင့္ အံ၀င္မႈမရွိျခင္းျဖစ္သည္ဟု တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားက ဧျပီလ၏ တ႐ုတ္ ပို႔ကုန္တင္ပို႔မႈသည္ ၁၀.၄ ရာခိုင္နႈန္းအထိျမင့္တက္ႏိုင္မည္ဟု ခန္႔မွန္းထားျခင္းျဖစ္သည္။ သြင္းကုန္တင္သြင္းမႈသည္ မတ္လတြင္ ၂၀.၃ ရာခိုင္ႏႈန္းျမင့္တက္ခဲ့ ျပီး ဧျပီလတြင္မူ ၁၈ ရာခိုင္နႈန္းအထိျမင့္တက္ရန္ႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရး အျမတ္ေငြ ေဒၚလာ ၃၅.၅၀ ဘီလီယံရရွိရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ဟု သိရသည္။ အေမရိကန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔လက္ထက္တြင္ တ႐ုတ္သည္ အေမရိကန္ႏွင့္ကုန္သြယ္မႈျပဳလုပ္ရာ၌ရရွိသည့္ အျမတ္ေငြႏႈန္းသည္လည္ူ က်ဆင္းလာေနလ်က္ရွိုျပီး ဧျပီလအတြင္း၌ ထရန္႔သည္ တ႐ုတ္ႏွင့္ကုန္သြယ္ေရး႑ႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနျပီး အေမရိကန္ေစ်းကြက္သို႔ သံမဏိမ်ားအား ပိုမိုေစ်းသက္သာစြာ တင္ပို႔ႏိုင္မည့္အျခားေသာ တင္ပို႔သူမ်ားႏွင့္လည္း စတင္ခ်ိတ္ဆက္ေနျပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

 

 

Related News