ယခုႏွစ္ ဧျပီလအတြင္း၌ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ကိုရီးယားမွကုန္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူတင္သြင္းမႈ တန္ဘိုးပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသန္း ၁၀၀ ေအာက္သုိ႔ က်ဆင္းသြားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယေန႔တြင္ တ႐ုတ္အစုိးရမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ပို႔မႈကိုတရုတ္မွ ရပ္တန္႔လိုက္သည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာေျမာက္ကိုရီးယားကုန္ပစၥည္းမ်ားတ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းမႈတန္ဘိုးပမာဏသည္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအတြင္းပထမဦးဆံုးအေနျဖင့္ တစ္လထက္တစ္လအရွိန္အဟုန္ျဖင့္ က်ဆင္းလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလအတြင္း၌ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ကုန္ပစၥည္း ၀ယ္ယူမႈတန္ဘိုးပမာဏသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၉.၃ သန္းသာရွိခဲ့ျပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ဇြန္လကတည္းကႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ အနိမ့္ဆံုးပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ တ႐ုတ္အစုိးရမွ တရား၀င္ထုတ္ျပန္လိုက္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားအရေျမာက္ကိုရီးယား၏ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေပက်င္းအစိုးရကေျမာက္ကိုရီးယား၏ ေက်ာက္မီးေသြးတင္ပို႔မႈကိုတားျမစ္ခဲ့ျပီးေနာက္ ျပီးခဲ့သည့္ ဧျပီလတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားမွ ေက်ာက္မီးေသြး၀ယ္ယူတင္သြင္းမႈ လံုး၀ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းမရွိေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

Related News