လုပ္သား႐ွားပါးေနတဲ့ ျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ႀကိဳးစားေနတဲ့ ဂ်ပန္အစိုးရဟာ ႏုိင္ငံျခားသားလုပ္သားေတြကို ပို၀င္ခြင့္ျပဳတဲ့မူ၀ါဒတစ္ခုကို အတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားလုပ္သားေတြကို ပိုၿပီး၀င္ခြင့္ျပဳမယ့္မူ၀ါဒတစ္ခုကို ဂ်ပန္အစိုးရကအတည္ျပဳလုိက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ မူ၀ါဒအသစ္ဟာ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာ လုပ္သား႐ွားပါးမႈကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ ရည္႐ြယ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

မူ၀ါဒသစ္အရ ဂ်ပန္အလုပ္သမားဥပေဒ ေတြနဲ႔ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မႈအရည္အေသြးေတြနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့ အလုပ္သင္ေတြအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ (၅)ႏွစ္ေနထိုင္ခြင့္႐ွိလာ မွာပါ။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ႏုိင္ငံျခားလုပ္သားေတြပိုၿပီး၀င္ခြင့္ျပဳလုိက္တဲ့အတြက္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံသားေတြမွာ အ လုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းနည္းသြားႏုိင္တယ္ဆိုၿပီး ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အျငင္းပြားမႈေတြျဖစ္ေနၾကပါတယ္။

လုပ္သား႐ွားပါးမႈက စီးပြား ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစ႐ံုသာမက လူမႈအသိုက္အ၀န္းေတြအတြက္လည္း အခက္အခဲျဖစ္ေစတယ္လို႔ ဂ်ပန္အစိုးရက ယူဆေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ႏိုင္ငံျခားလုပ္သားေတြအေနနဲ႔ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ အခ်ိန္ပိုၿပီးေနရ႐ံုသာမက လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳ(၃) ႏွစ္နဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈေတြ႐ွိၿပီးၿပီဆိုရင္ လုပ္ခလစာပိုမ်ားလာမွာပါ။ ဒါ့အျပင္ အရည္အခ်င္းမျပည့္ေသးတဲ့လုပ္သားေတြနဲ႔ အေတြ႔အ ႀကံဳမ႐ွိေသးတဲ့လုပ္သားေတြအေနနဲ႔ ေနထိုင္ခြင့္(၅)ႏွစ္ရမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္က အလုပ္ေခၚစာရဖို႔ အလုပ္ ေလွ်ာက္ထားသူေတြက လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲေတြနဲ႔ ဂ်ပန္ဘာသာကၽြမ္းက်င္မႈစာေမးပြဲေတြမွာ ေအာင္ျမင္ရမွာပါ။

 

 

Related News