အသစ္ခန္႔အပ္ခံရတဲ့ စီးပြားေရးနဲ႔ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးသစ္ေဟာင္နမ္ကီဆီက ပထမဆံုးအစီရင္ခံစာကိုလက္ခံၿပီး တစ္ပတ္ ႏွစ္ႀကိမ္အစီရင္ခံစာေတြတင္ျပဖို႔ေတာင္းဆိုခ်က္ကို ေတာင္ကိုရီးယားသမၼတမြန္ဂ်ဲအင္ကလက္ခံခဲ့ပါတယ္။ အိမ္ျပာေတာ္ အႀကီးတန္းအရာ႐ွိေတြနဲ႔ စီးပြားေရးအရာ႐ွိေတြတက္ေရာက္တဲ့အစည္းအေ၀းေတြက်င္းပဖို႔ သမၼတမြန္းကညႊန္ၾကားခဲ့ပါ တယ္။ စီးပြားေရးရာကိစၥရပ္ေတြအေပၚ က်ယ္ျပန္႔တဲ့အစည္းအေ၀းေတြကို ဒီဇင္ဘာလ(၁၇)ရက္ကစၿပီး  ဦးေဆာင္မယ္ လို႔သမၼတမြန္းကေျပာပါတယ္။ အစည္းအေ၀းေတြမွာ စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးဒုတိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ၀န္ႀကီး(၁၄)ဦး၊ တရားမွ်တ တဲ့ကုန္သြယ္ေရးေကာ္မ႐ွင္၊ဘ႑ာေရးႀကီးၾကပ္ေရးလုပ္ငန္းအႀကီးအကဲေတြနဲ႔ အိမ္ျပာေတာ္ကအရာ႐ွိေတြတက္ေရာက္ မွာပါ။ မြန္ဂ်ဲအင္တာ၀န္ယူၿပီးကထည္းက အခုလုအစည္းအေ၀းက ပထမဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ အစည္းအေ၀းမွာ ၀င္ေငြတိုး တက္မႈ၊ အနည္းဆံုးလုပ္ခလစာတိုးျမွင့္ညွိႏိႈင္းမႈတို႔က အဓိကေဆြးေႏြးမယ့္အေၾကာင္းအရာေတြျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး ျမွင့္တင္မႈအေပၚ သိျမင္ႏိုင္တဲ့ရလဒ္ေတြရဖို႔ သမၼတမြန္းကသူရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုညႊန္ၾကားခဲ့တဲ့အတြက္ အစည္းအေ၀းက တိက်တဲ့ရလဒ္ေတြကိုရႏိုင္မယ္လို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

 

 

 

Related News