ဆီးရီးယားႏုိင္ရဲ႕ အေရးအပါဆံုး အိမ္နီခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံျဖစ္တဲ့ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံဟာ ဆီးရီးယားအေရးကိစၥေၾကာင့္ ႏွစ္အနည္း ငယ္အတြင္း စီးပြားေရးက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။(၉)ႏွစ္ၾကာတဲ့ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားစစ္ပြဲက ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတြကိုပ်က္စီးေစခဲ့ၿပီး လူေပါင္းမ်ားစြာကိုအိုးမဲ့အိမ္မဲ့ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲမျဖစ္ပြားခင္ (၂၀၁၀)ခုႏွစ္မွာလက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး(၈)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ၿပီး  (၂၀၁၁)ခုႏွစ္မွာဆီးရီးယား စစ္ပြဲျဖစ္ၿပီးေနာက္ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးတိုးတက္မႈႏႈန္းေႏွးသြားခဲ့တယ္လို႔ စာရင္းအင္းအခ်က္အလက္ေတြအရသိရပါ တယ္။ (၂၀၁၇)ခုႏွစ္မွာ လက္ဘႏြန္စီးပြားေရး(၀.၆)အထိက်ဆင္းခဲ့ၿပီး  (၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ (၁)ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္က်ဆင္းခဲ့ပါ တယ္။ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံရဲ႕ျပည္သူ႔ေႂကြးၿမီဟာ (၁၅၅)ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္႐ွိၿပီး ဘ႑ာေရးလိုေငြျပမႈက (၂၀၁၈)ခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းမွာ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းအသားတင္ထုတ္ကုန္(၈.၃)ရာခုိင္ႏႈန္း႐ွိႏိုင္တယ္ဆိုၿပီး ကမၻာ့ဘဏ္ကခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ လက္ဘႏြန္မွာ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ႐ွိေနပါတယ္။ ဆီးရီးယားစစ္ပြဲက ကုန္သြယ္ေရးေသာ့ခ်က္ေနရာျဖစ္တဲ့ လက္ဘႏြန္ကိုဆံုး႐ံႈး ေစခဲ့ၿပီး စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈတိုက္႐ိုက္ျဖစ္ေစခဲ့တယ္လို႔ လက္ဘႏြန္စီးပြားေရးကြ်မ္းက်င္သူ ဆာမီနန္ဒါက ေျပာပါတယ္။ လက္ဘ ႏြန္ကို ဆီးရီးယားဒုကၡသည္ေတြ အဆက္မျပတ္၀င္ေရာက္လာတာကလည္း လက္ဘႏြန္အစိုးရကိုႀကီးမားတဲ့ ဖိအားေတြျဖစ္ေစ ခဲ့ပါတယ္။ လက္ဘႏြန္ႏိုင္ငံဟာဆီးရီးယားဒုကၡသည္(၁)သန္းေက်ာ္လက္ခံခဲ့ၿပီး ဒုကၡသည္စခန္းေပါင္း(၂၅၀၀)အထိ႐ွိခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News