ခင္ပြန္းျဖစ္သူဘရက္ပစ္ကအရက္ျဖတ္ပစ္လိုက္ျပီဟုေျပာၾကားျပီးေနာက္ အိန္ဂ်လီနာဂ်ိဳလီသည္ ဘရက္ပစ္နွင့္ ကြာရွင္းရန္ တရား၀င္ေဆာင္ရြက္ေနမႈအားလံုးကို ဆိုင္းင့့ံလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ ဂ်ိဳလီႏွင့္ ပစ္တို႔၏ မိတ္ေဆြမ်ားေတာင္းဆိုထားၾကသည့္အတိုင္း ၎တို႔ႏွစ္ဦး၏ ကြာရွင္းမႈကိုဆိုင္းငံ့လိုိက္ျပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကြာရွင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္ကိုရပ္ထားပါတယ္။ေနာက္ထပ္ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာသူတုိ႔ (ကြာရွင္းမႈကို) ထပ္လုပ္ၾကမယ္ မထင္ဘူး ဟု၎တို႔ႏွင့္ ရင္းႏွီးသူတစ္ဦးကေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ ယင္းကဲ့သို႔ဆိုင္းင့ံလိုက္သည့္အေၾကာင္းရင္းသည္ဘရတ္က ၿပီးခဲ့သည့္ ေမလတြင္ GQ မဂၢဇင္းႏွင့္အင္တာဗ်ဴးတစ္ခု၌ အရက္ျဖတ္လုိက္ျခင္းအေၾကာင္းေျပာၾကားမႈေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။

ဘရတ္ပစ္က ၎၏အေျခအေနကိုတုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟုကတိျပဳေျပာၾကားခဲ့ျခင္း က  ဂ်ဳိလီ့စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစခဲ့ျပီးမိသားစုဘဝကိုေကာင္းမြန္စြာတည္ေဆာက္မည့္ပံုစံရွိလာျပီဆိုပါကဘရတ္ပစ္ကို ျပန္လည္လက္ခံလာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟုဂ်ဳိလီ၏မိတ္ေဆြတစ္ဦး၏ေျပာၾကားခ်က္အရသိရသည္။ အန္ဂ်လီနာဂ်ဳိလသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ဘရတ္ပစ္ႏွင့္ကြာရွင္းခြင့္ကိုတရား႐ံုးတြင္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News