ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ၏ ထိပ္တန္းအမ်ိဳးသားေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖဲြ႕ျဖစ္ေသာ BTS သည္ မၾကာေသးမီကမွ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံတြင္ ဂီတေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာက်င္းပႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ၊ အိုဆာကာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာေဖ်ာ္ေျဖပဲြသို႔ BTS ပရိသတ္ (၈၀၀၀၀) ေက်ာ္တက္ေရာက္အားေပးခဲ့ၾကသည္ဟုလည္းသိရသည္။

ယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ားတြင္ BTS အဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ ၄င္းတို႔၏ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလွေသာေတးသီခ်င္းမ်ားအားသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖခ့ဲသလိုဂ်ပန္ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကိုလည္းသီဆိုေဖ်ာ္ေျဖျပခဲ့သည္။ BTS အဖြဲ႕အေနျဖင့္ လာမည့္ ဒီဇင္ဘာလ (၆) ရက္ေန႔တြင္လည္းဂ်ပန္ဘာသာစကားျဖင့္ ေတးသီခ်င္းသစ္တစ္ပုဒ္ကို ျဖန္႔ခ်ိေတာ့မည္ဟုလည္းယင္းေဖ်ာ္ေျဖပြဲမ်ား၌ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့သည္။

အဖြဲ႕၀င္ (၇) ဦးျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္မွစတင္ကာဖြဲ႕ စည္းတည္ေထာင္ခဲ့ေသာ BTS အဖဲြ႕သည္ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံတြင္း၌သာမကဘဲအာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ အေနာက္ႏုိင္ငံမ်ားထိပါ ေအာင္ျမင္ေက်ာ္ၾကားလ်က္ရွိေသာအမ်ိဳးသားေတးဂီတအဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ျဖစ္ေၾကာင္းလည္းသိရသည္။ 

 

 

Related News