၂ နာရီအတြင္းကင္ဆာက်ိတ္မ်ားကိုအျမစ္ျဖတ္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္မည့္ ကင္ဆာကုထုံးအသစ္ကိုေတြ႔ရွိစမ္းသပ္ေအာင္ျမင္ခဲ့ျပီဟုသိရသည္။အဆုိပါ ကုထံုးနည္းသစ္သည္ ေဆးထိုးသြင္းမႈႏွင့္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈသာလိုအပ္မည္ျဖစ္ျပီးလူနာကိုမည္သည့္အႏၱရာယ္မွ် ျဖစ္ပြားမႈမရွိေစေၾကာင္းသိရသည္။ ၎ကုထံုးသည္ လူနာမ်ားကိုခြဲစိပ္ကုသစရာမလိုဘဲကင္ဆာက်ိတ္မ်ား ၾကီးထြားလာမႈခက္ခဲေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္ဟုသိရသည္။ ယင္းကုထံုးအရရင္သားကင္ဆာကဲ့သုိ႔ေသာကင္ဆာျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ အက်ိတ္မ်ားကိုဓာတ္ေရာင္ျခည္ျဖင့္ တစ္ႀကိမ္ ထိေတြ႔လုိက္႐ုံျဖင့္၂ နာရီအတြင္းကင္ဆာဆဲလ္မ်ားႏွင့္အက်ိတ္မ်ားကိုမျမစ္ျပတ္္ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

ယင္းကုထံုးနည္းသစ္တြင္Nitrobenzaldehydeအမည္ရဓာတ္တစ္မ်ိဳးကုိကင္ဆာက်ိတ္၏ဆဲလ္တစ္႐ႈးမ်ားအတြင္းကိုထုိးသြင္းမႈလည္း ပါ၀င္ၿပီး၊ ယင္းဓာတ္ကိုကင္ဆာဆဲလ္မ်ားအတြင္းပ်ံ႔ႏွံ႔ေစသည့္နည္းကိုသုံးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ဓာတ္ေရာင္ျခည္ကုသမႈ (Beam of Ultraviolet light)ျဖင့္ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုအက္စစ္ဓာတ္အလြန္အမင္းေပးလုိက္သကဲ့သို႔ဖန္တီးကာကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုအျမန္ဆုံးသတ္ျဖတ္သုတ္သင္ေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ၎ကုထံုးသည္ အခ်ိန္ ၂ နာရီအတြင္း၌ ပင္ကင္ဆာဆဲလ္မ်ားကိုသတ္ျပစ္ႏုိင္ျပီး၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိတိုက္ခိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းသိရသည္။ အဆိုပါကုထံုးနည္းသစ္ကိုဆန္အန္တိုနီ႐ိုရွိUniversity of Texas တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဇီ၀သပၸံပညာရွင္ ပါေမာကၡက ေဒါက္တာ Matthew Gdovinကေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤကုထံုးသစ္ေၾကာင့္ ကီမိုသြင္းကာကင္ဆာကုသမႈ ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။

 

 

Related News