ယေန႔ေခတ္တြင္ လႈပ္ရွားမႈနည္းပါးျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကိုထိခိုက္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေနသည္ျဖစ္ရာသက္လတ္ပိုင္းမ်ားအေနျဖင့္ က်န္းမာေရးေကာင္းမြန္စြာေနထိုင္ႏိုင္ရန္ လမ္းျမန္ျမန္သြက္သြက္ေလွ်ာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းအဂၤလန္ႏိုင္ငံျပည္သူ႔က်န္းမာေရးဌာန (PHE) မွ အစီရင္ခံစာထုတ္ျပန္ကာတိုက္တြန္းလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ အသက္ ၄၀ မွ အသက္ ၆၀ ၾကားသက္လတ္ပိုင္းအရြယ္မ်ားအေနျဖင့္ပံုမွန္ျမန္ျမန္သြက္သြက္လမ္းေလွ်ာက္ၾကပါဟု PHE မ တိုက္တြန္းလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ တစ္ရက္လွ်င္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ ေန႔စဥ္ပံုမွန္အားျဖင့္ ခပ္သြက္သြက္ ျမန္ျမန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းျဖင့္အရြယ္မတိုင္မီေစာစီးစြာေသဆံုးႏိုင္ေျခကို ၁၅ % ေလ်ာ့က်ေစသည္ဟုလည္းသိရသည္။ သုိ႔ေသာ္လည္းအသက္ ၄၀ မွ ၆၀ ၾကားသက္လတ္ပိုင္း၁၀ ဦးတြင္ ၄ ဦးသည္တစ္လလွ်င္ ၁၀ မိနစ္ခန္႔ပင္ ခပ္သြက္သြက္ ျမန္ျမန္လမ္းေလွ်ာက္ျခင္းမ်ိဳးကိုျပဳလုပ္ျခင္းမရွိၾကေၾကာင္းလည္း၎အစီရင္ခံစာတြင္ေဖာ္ျပထားသည္။ သက္လတ္ပိုင္းေသဆံုးမႈ ၆ ခုအနက္ ၁ ခုသည္လႈပ္ရွားမႈနည္းျခင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေၾကာင္းလည္းသိရွိရသည္။ 

 

Related News