ဆီးရီးယားႏိုင္ငံအေရွ႔ပိုင္းတြင္ေဆးကုသမႈဆိုင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတိုက္ခို္က္မႈေၾကာင့္ ၀က္သက္ႏွင့္ ပိုလီယိုကာကြယ္ေဆးေပါင္း ၁၃၀၀၀၀ ေက်ာ္သိမ္းဆည္းထားသည့္ ေဆးသိုေလွာင္႐ံုတစ္ခုပ်က္စီးခဲ့ရေၾကာင္းအစီရင္ခံစာမ်ားကိုလက္ခံရရွိခဲ့သည္ဟုကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔ (WHO) က ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခဲ့သည္။

အဆိုပါ တိုက္ခိုက္မႈသည္ ေသခ်ာပါကေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာဆီးရီးယားကေလးငယ္မ်ားသည္ ေသေစႏိုင္သည့္ ၀က္သက္ႏွင့္ ပိုလီယိုေရာဂါမ်ားကူးစက္ခံစားရႏိုင္ဖြယ္ ရွိသည့္ အႏၱရာယ္ရွိေသာအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိႏိုင္သည္ဟု WHO က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ဆီးရီးယားရွိတိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနသည့္ေဒသမ်ားတြင္ ၀က္သက္ႏွင့္ ပိုလီယိုေရာဂါမ်ားသည္ လွ်င္ျမန္စြာကူးစက္ျပန္႔ပြားႏိုင္သည္ ဟုသိရသည္။ ဆီးရီးယားအေရွ႔ဘက္ Deir al-Zor ျမိဳ႔အနီးMayadinခ႐ိုင္ရွိက်န္းမာေရးဆိုင္ရာအေဆာက္အဦမ်ားမွ ကာကြယ္ေဆးသိုေလွာင္ရာအေအးခန္းမ်ားတိုက္ခိုက္ခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ျပီး ၀က္သက္ကာကြယ္ေဆး ၁၀၀၀၀၀၊ ပိုလီယိုေရာဂါကာကြယ္ေဆး ၃၅၀၀၀ ႏွင့္ ေဆးထိုးအပ္ျပြန္မ်ားႏွင့္ အျခားကိရိယာမ်ားစြာသိမ္းဆည္းထားသည့္ သိုေလွာင္႐ံုတစ္ခုပ်က္္စီးခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

Related News