ဘ႐ူႏိုင္း က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ေရးစင္တာနဲ႔ဆီးခ်ိဳေရာဂါစင္တာတို႔နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး ႏို၀င္ဘာလ(၂၅)ရက္က ကမာၻ႔ဆီးခ်ိဳေရာဂါေန႔ကို က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဘ႐ူးႏိုင္းက်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနက  က်န္းမာေရးျမွင့္တင္ေရးစင္တာနဲ႕  ဆီးခ်ိဳေရာဂါစင္တာတို႔ပူးေပါင္းၿပီး ကမၻာ့ဆီးခ်ိဳေရာဂါေန႔ ကို ဘ႐ူးႏိုင္းႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဘန္ဒါစရီဘက္ဂါ၀န္က တမန္ဟာေဂ်စာမူဒါ အိုမာအလီေစးဖူဒန္ ပန္းၿခံမွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ဆီးခ်ိဳ ေရာဂါရဲ႕ၿခိမ္းေျခာက္မႈနဲ႔  ဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုတိုက္ဖ်က္ဖို႔ ကမၻာ့ဆီးခ်ိဳေရာဂါအဖြဲ႕နဲ႔  ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕( WHO)တို႔က ႏွစ္စဥ္ႏို၀င္ဘာလ(၁၄)ရက္ကို  ကမၻာ့ဆီးခ်ိဳေရာဂါေန႔အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ဒီနွစ္အတြက္ေဆာင္ပုဒ္က ဆီးခ်ိဳေရာဂါနဲ႔မိ သားစုျဖစ္ၿပီး  ဆီးခ်ိဳေရာဂါအေပၚစီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈ၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈနဲ႔ မိသားစု၀င္တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕အခန္းက႑နဲ႔တာ၀န္ ထက္ မိသားစုအဖြဲ႔အစည္းကိုဆီးခ်ိဳေရာဂါဆိုးက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအတြက္ ပိုသတိထားဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီႏွစ္ေဆာင္ပုဒ္က ဆီးခ်ဳိ ေရာဂါေဖာ္ထုတ္မႈ၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈနဲ႔ စီမံခန္႕ခြဲမႈ(၃)ခုအေပၚ အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ပါတယ္။

ဘ႐ူးႏိုင္းမွာ ဆီးခ်ိဳျဖစ္ေနတဲ့ လူ(၉၉)ရာခိုင္ႏႈန္းက အမ်ိဳးအစား(၂)ဆီးခ်ိဳေရာဂါခံစားေနရၿပီး  ပံုမွန္႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာလႈပ္႐ွားမႈေတြနဲ႔ က်န္းမာေရးနဲ႔ညီညြတ္တဲ့ အ စားအေသာက္ေတြနဲ႔ က်န္းမာတဲ့လူေနမႈပံုစံကိုေျပာင္းလဲမယ္ဆိုရင္ အဲဒီအထဲက(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းကိုကာကြယ္ႏိုင္ပါတယ္။ အခမ္း အနားမွာ ဆီးခ်ဳိေရာဂါအတြက္ အစားအေသာက္စီမံခန္႔ခြဲမႈနဲ႔ ကာကြယ္မႈအတြက္ ဆရာ၀န္နဲ႔ တိုက္႐ိုက္ေဆြးေႏြးမႈေတြလည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News