ဂ်ပန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတို႔၏ တပ္ဖြဲ႔မ်ားအၾကား ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ကုန္စည္ မွ်ေ၀မယ့္ သေဘာတညီခ်က္ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ ရရွိေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပသရန္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံေတြက ႏိုင္ငံျခားေရးနဲ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးေတြက သေဘာတူညီလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီး "ဖူမီအို ခီရွီဒါ" နဲ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး အီနာဒါ တုိ႔ဟာ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး "ေရွာင္ မက္ခ္ အာယာယက္" နဲ႔ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး "ေရွာင္ ဗက္ဗ္ ဒရီယန္" တုိ႔ဟာ ပဲရစ္ၿမိဳ႕မွာ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၿပီး အခုလို သေဘာတူလိုက္ၾကတာပါ။

သိုမီွးမႈႏွင့္ အျပန္အလွန္၀န္ေဆာင္မႈ ေပးေရး သေဘာတူညီခ်က္ (အက္စ္ကာ) ဟာ ဂ်ပန္႔ကိုယ္ပိုင္ကာကြယ္ေရးတပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ ျပင္သစ္ ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ တပ္ဖြဲ႔ေတြၾကား ပူးတြဲစစ္ေရးေလ့က်င့္ခ်ိန္နဲ႔ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ ေလ်ာ့ပါး သက္သာေရး လုပ္ေဆာင္မႈေတြအတြင္း ေရ၊ ေလာင္စာနဲ႔အျခားပစ္ၥည္းေတြ အျပန္အလွန္ ေထာက္ပံ့ေပးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ တိုးျမႇင့္လာမႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ဒီအေျခအေနဟာ တင္းမာမႈေတြနဲ႔ ပိုေနၿမဲက်ား ေနၿမဲအေနအထားကို တစ္ဖက္သတ္ေျပာင္းလဲရန္ လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ၀န္ႀကီးေတြက ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ျပသထားပါတယ္။ ပစိဖိတ္ႏိုင္ငံေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ ဂ်ပန္နဲ႔ ျပင္သစ္ႏိုင္ငံတုိ႔ဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးျမွင့္ေရးကို ေဆြးေႏြးမႈေတြ ကေနတစ္ဆင့္ ျပဳလုပ္သြားဖု႔ိ ၀န္ႀကီးေတြက သေဘာတူညီထားပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံဟာ ေတာင္ပစိဖိတ္အတြင္းမွာ စစ္အေျခစိုက္ စခန္းေတြ ရွိထားပါတယ္။ 

 

 

Related News