ဒူဘိုင္းႏိုင္ငံတြင္ လာမည့္ ၂၀၂၀  ခုနွစ္၌ ၃၆၀ ဒီဂရီပတ္လည္ လွည့္ပတ္ႏိုင္မည့္ Dynamic Hotel အမည္ရွိ မုိးေမွ်ာ္ေဟာ္တယ္ႀကီးတစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းသို႔ လွည့္ပတ္ ႏိုင္သည့္အခ်က္ေၾကာင့္ အဆိုပါဟုိတယ္တြင္ တည္းခုိသူမ်ားသည္ ပတ္ပတ္လည္ျမင္ကြင္းအားလံုးကို ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဟာ္တယ္အတြင္း ထည့္သြင္းတည္ေဆာက္မည့္အခန္းတုိင္းသည္ သီးျခားစီျဖစ္ၿပီး၊ Voice-activated technology ကုိ အသုံးျပဳကာ လွည့္ပတ္ႏုိ္င္ရန္ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဧည့္သည္မ်ား သည္ အာ႐ုံဦးေနေရာင္ ေအာက္တြင္ ႏုိးထလုိကႏုိးထႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ စူူးရွလွသည့္ေနေရာင္ကို ေက်ာခုိင္းထားလာပါကလည္း စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ေဟာ္တယ္၏အခန္းအသီးအသီးတြင္ ေလအားသုံးတာဘုိင္မ်ားကိုလည္း တပ္ဆင္ေပးထားမည္ျဖစ္သည့္ အတြက္ ကိုယ္ပုိင္လွ်စ္စစ္ပါ၀ါစနစ္ကို ၂၄ နာရီ ပတ္လည္လံုးရရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ဟိုတယ္အေဆာက္အဦကုိ Dynamic Group မွ အင္ဂ်င္နီယာ David Fischer က ဒီဇုိင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဟုိတယ္ႏွင့္မုိတယ္ကဲ့သုိ႔ေသာ ခရီးသြားမ်ား မျဖစ္မေနအသုံးျပဳရသည့္ အေဆာက္ဦမ်ားသည္ ေနေရာင္၊ ေလ၊ အလင္း စသည္တုိ႔အတြက္ မိမိတုိ႔စိတ္ႀကိဳက္ ျပင္ဆင္ခြင့္ရွိသင့္သည္ဟူေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ David Fischer က တီထြင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ 

 

 

Related News