အေနာက္ေဘာ္လ္ကန္ႏိုင္ငံ(၆)ႏိုင္ငံက ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ထရစ္စီၿမိဳ႕မွာက်င္းပတဲ့ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေဒသတြင္း စီးပြားေရးရပ္၀န္းပံုေဖာ္ရန္ သေဘာတူညီလိုက္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္ကို ရွိရင္းစြဲဗဟိုဥေရာပဆိုင္ရာလြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္သေဘာတူညီခ်က္ကို ခ်ဲ႕ထြင္တဲ့ သေဘာတူညီခ်က္အျဖစ္ ဥေရာပသမဂၢက အဆိုျပဳထားတာျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္မျဖစ္ေသးတဲ့ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံေတြ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာေရး အတြက္ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢရဲ႕ႏိုင္ငံ ျခားေရးရာမူ၀ါဒအႀကီးအကဲ ဖက္ဒရီကာ မိုဂါရီနီကေတာ့ အေနာက္ ေဘာ္လ္ကန္ႏိုင္ငံ (၆)ႏိုင္ငံစလံုးဟာ ဥေရာပသမဂၢနဲ႔ပိုမို ေပါင္းစည္းလိုၿပီး ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာေရးအတြက္ ဒီႏုိင္ငံေတြကို တံခါးဖြင့္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာပါတယ္။
 
ဥေရာပသမဂၢ အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္လာေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚေရာက္ေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြဟာ အယ္လ္ဘန္းနီးယား၊ ေဘာ္စနီးယား-ဟတ္ဇာဂိုဗီးနား၊ ကိုဆိုဗို၊ မက္စီဒိုးနီးယား၊ မြန္တီနီဂ႐ိုးနဲ႔ ဆားဘီးယားတို႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆားဘီးယားႏိုင္ငံအတြက္ကေတာ့ အခုသေဘာတူညီခ်က္ကို ဦးစားေပးအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၿပီး ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔၀င္တိုးလာဖုိ႔ရည္ရြယ္တဲ့ ဘာလင္လုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့ အတြက္ ၀မ္းသာတယ္လုိ႔ ဆားဘီးယား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ “အန္နာ ဘာနာဘစ္”က ေျပာပါတယ္။ ဘာလင္လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာက်င္းပတဲ့ ဥေရာပသမဂၢ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတစ္ခုအတြင္း ျပဳ လုပ္ခဲ့တာျဖစ္ၿပီး ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး က်ယ္ျပန္႔လာဖုိ႔ ရည္ရြယ္တာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

Related News