အိႏၵိယႏုိင္ငံတြင္ အႏၱရာယ္ေပးႏိုင္သည့္ က်ားႏွင့္ ဆင္ကဲ့သို႔ေသာေတာေကာင္ႀကီးမ်ား တုိက္ခုိက္မႈေၾကာင့္ တစ္ရက္လွ်င္ ပ်မ္းမွ်လူတစ္ဦးႏႈန္းေသဆုံးေနလ်က္ရွိေၾကာင္းသိရသည္။  အိႏၵိယပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ၂၀၁၄ခုႏွစ္ဧၿပီလမွယခုႏွစ္ ေမလအထိရက္ေပါင္း၁၁၄၃ရက္အတြင္းေတာေကာင္ႀကီးမ်ားတိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ႏုိင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ေသဆုံးခဲ့ရသူ ၁၁၄၄ ေယာက္အထိရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

ထို႔ျပင္ လူမ်ားအား အႏၱရာယ္ေပးမႈေၾကာင့္ပစ္ခတ္ႏွိမ္ႏွင္းမခံရျပီးေသဆံုးခဲ့ရသည့္ ေတာင္ေကာင္အေရအတြက္သည္လည္းအလြန္ျမင့္တက္လာလ်က္ရျပီး၂၀၁၄ခုႏွစ္ဧၿပီလမွယခုႏွစ္ ေမလအထိရက္ေပါင္း၁၁၄၃ရက္အတြင္းတြင္က်ား၃၄၅ ေကာင္ႏွင့္ဆင္၈၄  ေကာင္ကိုပစ္ခတ္ႏွိမ္နင္းခဲ့ရၿပီး၊မုဆိုးမ်ားလက္ခ်က္ျဖင့္ အျခားတိရစာၦန္အေျမာက္အျမားလည္းေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္းသိရသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပထားမႈအရဆင္တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ေသဆုံးသူဦးေရသည္၃ႏွစ္အတြင္း၌၁၀၅၂ဦးရွိခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္က်ားကိုက္ခံရ၍ ေသဆုံးသူဦးေရမွာ၉၂ ဦးအထိရွိေၾကာင္းသိရသည္။ အိႏၵိယႏုိင္ငံ၏ သစ္ေတာျပဳန္းတီးမႈသည္ ျပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း၌ဆိုးရြားစြာျမင့္တက္လာခဲ့ၿပီး၊ လူသားမ်ားကေနထုိင္ရာနယ္ပယ္မ်ားကိုအလ်င္အျမန္ခ်ဲ႔ထြင္လာခဲ့ၾကျခင္းေၾကာင့္ ေတာတြင္းတိရစာၦန္မ်ား၏ ေနထိုင္ရာနယ္ပယ္ တစ္ေန႔တစ္ျခားက်ဥ္းေျမာင္းလာျပီး လူသားမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ုိက္ထိေတြ႕မႈကုိ ျမင့္တက္လာေစခဲ့သည့္ အက်ိဳးဆက္ပင္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News