႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ အေလးခ်ိန္ ၂၂.၇ ေပါင္ရွိကမၻာ့အၾကီးဆံုး စာရင္း၀င္သည့္ ေရႊ႐ို္င္းတံုးၾကီးကိုတူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့သည္ဟုသိရသည္။ ႐ုရွအေရွ႔ေတာင္ဘက္ အစြန္အဖ်ားေဒသရွိ၊ ဇာယာစုေပါင္းသတၱဳမုိင္းနယ္ေျမအတြင္းမွ ဘူဒုိဇာယာဥ္ေမာင္းတစ္ဦးကအဆိုပါ အေလးခ်ိန္ ၂၂.၇ ေပါင္ (၁.၆ စတုံ) အေလးခ်ိန္ရွိေရႊ႐ိုင္းတံုးၾကီးကိုတူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆိုပါေရႊ႐ိုင္းတံုးၾကီးသည္ ေရႊရည္အရည္အေသြးျပည့္မီၿပီး၊ ကီလုိဂရမ္အားျဖင့္ ၁၀.၃၅ကီလုိဂရမ္ရွိၿပီးေရႊသတၱဳမ်ားေပါၾကြယ္၀ရာ ဇာယာမုိင္းတြင္းေဒသ၌တူးေဖာ္ေတြ႔ရွိခဲ့ရသမွ်ထဲတြင္  အၾကီးဆံုးေရႊ႐ိုင္းတံုးၾကီးအျဖစ္လည္း မွတ္တမ္း၀င္ခဲ့သည္ဟုသိရသည္။

လက္ရွိအၾကမ္းအားျဖင့္ေပါက္ေစ်းသည္ ေရႊအေလးခ်ိန္ တစ္ကီလိုလွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ ေသာင္းရွိေနသည့္အတြက္ ၎ေရႊ႐ိုင္းတံုးၾကီးသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ ကာလေပါက္ေစ်းအေမရိကန္ေဒၚလာ ၄ သိန္းေက်ာ္ (ျဗိတိန္ေငြ ေပါင္ ၃ သိန္းေက်ာ္) တန္ဖိုးရွိသည္ဟုသိရသည္။ ၎ေဒသတြင္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္၌ေနာက္ဆံုးေတြ႔ရွိခဲ့သည့္ အႀကီးမားဆုံး ေရႊ႐ိုင္းတံုးၾကီးသည္ ၁၆.၅ ေပါင္ရွိျပီးယခုေရႊ႐ိုင္းတံုးၾကီးက ၎ထက္ ၆.၂ ေပါင္ ပိုမိုေလးသည္ဟုသိရသည္။ 

 

 

Related News