ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္က ၃၁ ႏွစ္အရြယ္ NHKအမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္တစ္ဦးမွာအလုပ္အလြန္အကၽြံလုပ္ရင္းေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္းအလုပ္သမားစံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားဆိုင္ရာစံုစမ္းစစ္ေဆးသူမ်ား၏ သံုးသပ္ခ်က္အရသိရသည္ဟုယမန္ေန႔တြင္ အဆိုပါသတင္းဌာနကထုတ္ျပန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဂ်ပန္အလုပ္သမားအမ်ားအျပားသည္ အလြန္ဆိုး၀ါးေသာလုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္းေနာက္ထပ္သက္ေသသာဓကမ်ားျဖင့္ ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္ NHKအသံလႊင့္ဌာနတြင္အလုပ္လုပ္ကိုင္သူMiwa Sadoဆိုသည့္ သတင္းေထာက္အမ်ိဳးသမီးသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လက ႏွလံုးေဖါက္ၿပီးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ယင္းသို႔ေသဆံုးျခင္းမတိုင္မွီတစ္လလံုးတြင္ နားရက္ႏွစ္ရက္မွ်သာယူၿပီး ၁၅၉ နာရီၾကာအခ်ိန္ပိုအလုပ္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္းေဒသဆိုင္ရာအလုပ္သမားစံခ်ိန္ စံညႊန္းဌာနက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမလတြင္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ကလည္းေၾကာ္ျငာလုပ္ငန္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္ေသာDentsu Inc.တြင္ မၾကာေသးမီကအလုပ္၀င္ခဲ့သည့္ ၀န္ထမ္းတစ္ဦးသည္ အခ်ိန္ပိုနာရီမ်ားစြာအလုပ္လုပ္ကိုင္ျခင္းေၾကာင္းမိမိကိုယ္မိမိသတ္ေသမႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ရွင္ဇိုအာေဗးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ႏိုင္ငံအတြင္းရွိအလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ တိုက်ိဳၿမိဳ႕ေတာ္အစိုးရဆိုင္ရာသတင္းတာ၀န္ခံတစ္ဦးျဖစ္သူ Sadoသည္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဇြန္လ မွ ဇူလိုင္လအထိက်င္းပခဲ့သည့္ တိုက်ိဳစီရင္စုလႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲတို႔တြင္ အလုပ္လုပ္ခဲ့သူျဖစ္ၿပီး၊ အထက္လႊတ္ေတာ္ေရြးေကာက္ပြဲၿပီးေနာက္ သံုးရက္အၾကာဇူလိုင္လ ၂၄ ရက္တြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

၎တို႔သတင္းဌာနအေနျဖင့္ ပုဂၢိဳလ္ေရးဆိုင္ရာေဖာ္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ အခ်ိန္ကတ္မ်ားမွတဆင့္ သူမ၏အလုပ္လုပ္ခ်ိန္မ်ားကိုေျခရာခံမွတ္သားႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းNHKသတင္းဌာနကေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ တိုးတက္ဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လိုအပ္သည့္ဧရိယာမ်ားရွိေနေသးေၾကာင္းအဆိုပါသတင္းဌာနကေဖာ္ျပခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။ Sadoသည္ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္တြင္ သတင္းဌာနသို႔အလုပ္၀င္ခဲ့ၿပီးKagoshimaစီရင္စုရွိသတင္းဌာန၏ဗ်ဴ႐ိုတြင္ အလုပ္စတင္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ကာ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ တိုက်ိဳသို႔တာ၀န္ေျပာင္းေရြ႕ထမ္းေဆာင္ေစခဲ့ၿပီးတိုက်ိဳအစိုးရဆိုင္ရာသတင္းမ်ားအတြက္ ႏွစ္ႏွစ္ၾကာ တာ၀န္ေပးအပ္ခံခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

 

Related News