တူရကီႏုိင္္ငံမွ တင္သြင္းလာသည့္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္ေသာ ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာေလွ်ာက္လႊာမ်ားအားယာယီရပ္ဆိုင္းထားလိုက္ၿပီဟုအန္ကာရာၿမိဳ႕ရွိအေမရိကန္သံရံုးမွ ေၾကညာလိုက္ေၾကာင္းသိရသည္။ မၾကာေသးမီကအျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ အေမရိကန္သံအဖြဲ႕၏ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လံုၿခံဳေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီးတူရကီအစိုးရ၏ အခုိင္အမာရွိမႈကိုအေမရိကန္အစိုးရဘက္က ျပန္လည္ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ေနရသည္ဟုသံ႐ံုးထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။ သို႔ေသာ္အခ်ိန္ကာလမည္မွ်ၾကာၾကာဆုိင္းငံ့ထားမည္ကိုမူထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမရွိေပ။

စစ္ေဆးသံုးသပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနခ်ိန္တြင္ သံရံုးႏွင့္ ေကာင္စစ္၀န္ရံုးမ်ားဆီ လာေရာက္သည့္ ဧည့္သည္အေရအတြက္အားေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ တူရကီႏိုင္ငံရွိအေမရိကန္သံတမန္ေရးရာေနရာမ်ားအားလံုးတြင္ ေရႊ႕ေျပာင္းေနထုိင္ျခင္းမဟုတ္ေသာဗီဇာထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ငန္းအားဆုိင္းငံ့ထားလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

 

 

Related News