ကိုေဘးစတီးကုမၸဏီဟာ ကုမၸဏီထုတ္ပစၥည္းတစ္ခ်ိဳ႕မွာ အရည္အေသြးဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္ေတြကို မွားယြင္းေဖာ္ျပတ့ဲ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံုျဖစ္ပြားခဲ့ ၿပီးတဲ့ေနာက္ ကုမၸဏီရဲ႕ စံခ်ိန္စံညႊန္းဆိုင္ရာ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္ ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းခံထားရတယ္လုိ႔ ကုမၸဏီအရာရွိေတြက ေျပာပါတယ္။ 
 
 

Related News