ထိုင္းႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္း ခရာဘီခ႐ိုင္မွာ လူ(၁၆)ဦးဒဏ္ရာရခဲ့တဲ့ ခရီးသည္တင္အျမန္ေရယာဥ္(၁)စီး ေပါက္ကြဲမႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေဒသအာဏာပိုင္ေတြက ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးစီမံ ေဆာင္႐ြက္ေန မႈေတြကို ျမႇင့္တင္ေနၾကပါတယ္။ ဖူးကတ္ကေန ဖီဖီကၽြန္းကို ဦးတည္ခဲ့တဲ့ အျမန္ေရယာဥ္ ေပါက္ကြဲမႈ ဇန္န၀ါရီလ(၁၄)ရက္မွာျဖစ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဇန္န၀ါရီလ(၁၆)ရက္မွာ ခရာဘီခ႐ိုင္ အာဏာ ပိုင္ေတြက ေဘးအႏၱရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ ေနသူေတြနဲ႔ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။

ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ေရးနဲ႔ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းေတြဆိုၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို အဆင့္(၃)ဆင့္ ခြဲျခားလုပ္ေဆာင္သြားမွာျဖစ္တယ္လို႔ ခရာဘီခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္း႐ွင္းေရးလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္တာနဲ႔ သတင္းအခ်က္ အလက္စုစည္း ရယူတာေတြကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲဖို႔ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္း႐ွင္းေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈဌာန(၁)ခုလည္း တည္ေထာင္သြားမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုၿပီး ရာဘီခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ေျပာပါတယ္။

 

 

Related News