ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္မွာ အေမရိကန္စေတာ့ ေစ်းကြက္တြင္း ေဒါဂ်ဳန္းေစ်းကြက္ ၫႊန္းကိန္း အမွတ္ေတြက်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ အာရွႏိုင္ငံေတြမွာလည္း စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖိုးေတြ က်ဆင္း ေနပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္မွာ အေမရိကန္စေတာ့႐ွယ္ယာေစ်းကြက္က စေတာ့ေစ်းႏႈန္းေတြ က်ဆင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၉)ရက္မနက္ပိုင္းမွာ အာ႐ွ႐ွယ္ယာေစ်းကြက္မွာလည္း႐ွယ္ယာေစ်းႏႈန္းေတြက်ဆင္းေနပါတယ္။
 
ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၉)ရက္မနက္ပိုင္း မွာ ဂ်ပန္စေတာ့ ေစ်းကြက္ရဲ႕ နီကဲေစ်းကြက္ညႊန္းကိန္းဟာ (၂.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ေဟာင္ေကာင္စေတာ့ ေစ်းကြက္ရဲ႕ ဟန္ဆန္ေစ်းကြက္ညႊန္းကိန္းဟာလည္း (၃.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၈)ရက္မွာ အေမရိကန္စေတာ့႐ွယ္ ယာေစ်းကြက္ရဲ႕ေဒါဂ်ဳန္း႐ွယ္ယာညႊန္းကိန္းတန္ဖိုး အမွတ္(၁၀၀၀)ေက်ာ္က်ဆင္းခဲ့ၿပီး တန္ဖိုးအားျဖင့္(၄.၂)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း ခဲ့တာေၾကာင့္ အခုတစ္ပတ္အတြင္း ေဒါဂ်ဳန္း႐ွယ္ယာတန္ဖိုး(၂)ႀကိမ္က်ဆင္းခဲ့ပါတယ္။
 
႐ွယ္ယာတန္ဖိုးေတြ က်ဆင္းေနတာေၾကာင့္ အတိုးႏႈန္းေတြျမင့္တက္လာဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔ စိုးရိမ္ေနၾကသူေတြက ကမာ္ၻတစ္၀န္းမွာ ႐ွယ္ယာေတြထုတ္ေရာင္းေနၾက ပါတယ္။ ေဖေဖာ္၀ါရီလ(၉)ရက္မနက္ပိုင္းမွာ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံရဲ႕ေကာ့စ္ပီ႐ွယ္ယာေစ်းကြက္ညႊန္းကိန္းလည္း (၁.၇)ရာခိုင္ ႏႈန္းက်ဆင္းခဲ့ၿပီး ၾသစေတးလ်ႏိုင္ငံရဲ႕ ွရဏ။ဗွဌ၂၀၀႐ွယ္ယာေစ်းကြက္တန္ဖိုးလည္း (၁.၄)ရာခိုင္ႏႈန္းက်ဆင္း ခဲ့ပါတယ္။ ရွယ္ယာတန္ဖိုးေတြက်ဆင္းေနခ်ိန္မွာပဲ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္းက်ဆင္းတာဟာ ခန္႔မွန္းထား တာထက္ပိုျမန္လာၿပီး စေတာ့ေစ်းကြက္ ကေန ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြ ေနာက္ျပန္ဆုတ္ လာၾကမွာကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြက စိုးရိမ္ေနၾကပါတယ္။ 
 
 
 

Related News