(၂၀၅၀)ခုႏွစ္မွာ ကမာၻ႔လူဦးေရရဲ႕(၂၅)ရာခိုင္ႏႈန္းက ေရခ်ိဳ႐ွားပါးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေနထိုင္ရဖို႔႐ွိေနတယ္လို႔ ေရအသံုးျပဳတာေတြနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာေတြကိုေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့ ဇလေဗဒဆိုင္ရာကမာ္ၻ႔ညီလာခံမွာ ကမာ္ၻ႔မိုးေလ၀သဆိုင္ရာအဖြဲ႔ကေျပာခဲ့ပါတယ္။(၂၀၁၅)ခုႏွစ္မွာ အနည္းဆံုးကမာၻ႔လူဦးေရရဲ႕(၄)ပံု(၁)ပံုက ကာလ႐ွည္ေရခ်ိဳ႐ွားပါးတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေနထိုင္ရဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔ ခန္႔ မွန္းထားတယ္ဆိုၿပီး ကမာၻ႔မိုးေလ၀သဆိုင္ရာအဖြဲ႔(WMO)ကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 ေရခ်ိဳ႐ွားပါးတာ၊ ေရထုညစ္ညမ္းေနတာနဲ႔ ေရႀကီး တာလို အႏၱရာယ္ေတြမ်ားလာခ်ိန္မွာ ေရအသံုးျပဳတာနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ ႀကိဳတင္ခန္႔မွန္းမႈေတြ၊ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကိုစီမံခန္႔ခြဲေရး နဲ႔အသံုးျပဳေရးတို႔ကို ဆြစ္ဇာလန္ႏိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕မွာ ေမလ(၇)ရက္ကစတင္ၿပီး ေဆြးေႏြးေနတဲ့ ဇလေဗဒလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ ကမာၻ႔ညီလာခံနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သတင္းစာ႐ွင္းလင္းပြဲမွာေျပာခဲ့တာပါ။

(၂၀၅၀)ခုႏွစ္မွာ ကမာၻေပၚက လူ(၄)ဦးမွာ (၁)ဦးက ကာလ႐ွည္ေရခ်ိဳ႐ွားပါးေနတဲ့ႏိုင္ငံေတြမွာ ေနထိုင္ရဖြယ္႐ွိေနတယ္လို႔ ခန္႔ မွန္းရပါတယ္။ေမ(၉)ရက္အထိ ညီလာခံက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီး ဇလေဗဒလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူေတြနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳသူေတြၾကား အသိပညာေ၀ မွ်ဖို႔နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြပိုၿပီးခိုင္မာလာေစဖို႔ ညီလာခံက်င္းပတာလို႔ သိရပါတယ္။ 

(ညီလာခံရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္က ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ေလ်ာ့ပါးေစေရးနဲ႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈေတြအတြက္ ႏုိင္ငံတကာလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို သတင္းအခ်က္အလက္ေပးႏိုင္ဖို႔ ပိုၿပီးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတဲ့အဖြဲ႔အစည္း(၁)ခုတည္ေထာင္ ႏိုင္ေရးျဖစ္ပါတယ္။ )

ကမာၻေပၚက လူသန္း(၁၁၀၀)ေက်ာ္က ေရ႐ွားပါးမႈကိုေတြ႔ႀကံဳေနရၿပီး လူသန္း(၂၇၀၀)ေလာက္ကေတာ့ တစ္ႏွစ္မွာတစ္လ ေလာက္ေရ႐ွားပါးမႈကိုေတြ႔ႀကံဳေနရတယ္လို႔ ကမာ္ၻ႔ေတာ႐ိုင္းတိရစာ္ၦန္မ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(WWF)ရဲ႕ စာရင္းေတြအရသိရပါတယ္။ သန္႔႐ွင္းတဲ့ေရမရတာေၾကာင့္ လူသန္း(၂၄၀၀)ဟာ ကာလ၀မ္းေရာဂါ၊ အူေရာင္ငမ္းဖ်ားေရာဂါနဲ႔ တျခားေရနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့ေရာဂါ ေတြျဖစ္ပြားေနၿပီး ႏွစ္စဥ္လူ(၂)သန္းေလာက္ကလည္း ၀မ္းေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးေနရပါတယ္။

 

 

 

 

Related News