စူးအက္တူးေျမာင္းသစ္ဖြင့္လွစ္တဲ့(၃)ႏွစ္ေျမာက္အခမ္းအနားကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာ  ၾသဂုတ္လ(၆)ရက္က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ စူးအက္တူးေျမာင္းက (၂၀၂၃)ခုႏွစ္မွာ၀င္ေငြရ႐ွိမႈနည္းပါးလိမ့္မယ္လို႕ ခန္႕မွန္းခဲ့ေပမဲ့ (၂၀၂၃)မတိုင္မီမွာ  ၀င္ေငြ(၂)ဆ ရခဲ့တယ္လို႕ စူးအက္တူးေျမာင္းအာဏာပိုင္အဖြဲ႕ဥကၠ႒ မာမစ္(႐ွ္)ကေျပာပါတယ္။ စူးအက္တူးေျမာင္းသစ္ ေဖာက္လုပ္တဲ့ကုန္က် စရိတ္ကေဒၚလာ(၂၃.၃)သန္းျဖစ္ပါတယ္။ 

စူးအက္တူးေျမာင္းကအီဂ်စ္ႏိုင္ငံမွာအေရးပါၿပီး ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြ ပိုမို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ တဲ့အတြက္အီဂ်စ္ ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရး ကိုအား ေကာင္းေစမယ္လို႔လည္းမာမစ္(႐ွ္)ကေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ(၅)ရက္ မွာအီဂ်စ္သမၼတအက္ဒယ္ဖာတာ့အယ္စီစီကစူးအက္တူးေျမာင္းသစ္တူးဖို႔လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါတယ္။

စူးအက္တူးေျမာင္းဖြံၿဖိဳးေရး စီမံကိန္းက အီဂ်စ္ႏိုင္ငံရဲ မဟာစီမံ ကိန္းႀကီးး(၁)ခုျဖစ္ၿပီး ကုန္သြယ္ေရးဆက္သြယ္မႈအတြက္ အဓိကအရင္း အျမစ္(၁)ခု ျဖစ္ပါ တယ္။ ငါးလုပ္ငန္း ကုမၸဏီေတြစက္မႈဇံုေတြကိုလည္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပါတယ္။ စူးအက္စီးပြားေရးဇံုကတိုးတက္ေနၿပီး စီမံကိန္းေပါင္း(၁၁၆)ခုလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ (၂၀၁၇)(၂၀၁၈)ဘ႑ာေရးနွစ္မွာစူးအက္တူးေျမာင္းသစ္က မႀကံဳစဖူး ၀င္ေငြရ႐ွိခဲ့တယ္လို႔လည္းမာမစ္(႐ွ္)ကေျပာပါတယ္။ ေရေၾကာင္းသြားလာေရးမွာေနာင့္ေနွးမႈေတြအတြက္ လည္းစူးအက္ တူးေျမာင္း သစ္က အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ 

 

 

Related News