“(၂၀၁၈)ခုႏွစ္တြင္ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ ေသဆံုးသူ(၉.၆)သန္းအထိ႐ွိႏိုင္” ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈအတြက္ ေနာက္ဆံုးရအၾကမ္းဖ်င္းတြက္ခ်က္မႈေတြအရ အခု(၂၀၁၈)ခုႏွစ္မွာ ကင္ဆာ ေရာဂါျဖစ္ပြားတဲ့ျဖစ္ရပ္သစ္ေပါင္း(၁၈.၁)သန္းနဲ႔ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားမႈေၾကာင့္ေသဆံုးသူ(၉.၆)သန္းအထိ႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံ တကာကင္ဆာေရာဂါသုေတသနေအဂ်င္စီ(IARC)က စက္တင္ဘာလ(၁၂)ရက္မွာထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ ကမာၻတစ္၀န္းကအမ်ိဳးသား(၂၀)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး(၁၆.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပြားေနၿပီး အမ်ိဳးသား(၁၂.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ အမ်ိဳးသမီး (၉)ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ ကင္ဆာေရာဂါေၾကာင့္ေသဆံုးေနတယ္လို႔သိရပါတယ္။

ကမာၻႏိုင္ငံေပါင္း(၁၈၅)ႏိုင္ငံမွာ ကင္ဆာ ရာဂါ အမ်ိဳးအစားေပါင္း(၃၆)မ်ိဳးအတြက္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈနဲ႔ ေသဆံုးမႈေတြကိုအၾကမ္းဖ်င္းသတ္မွတ္ထားၿပီး ျဖစ္ပြားရာေနရာေတြ အား လံုးကိုေတာ့ ေပါင္းစပ္ထားတယ္လို႔ (IRAC)ရဲ႕ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကင္ဆာေရာဂါေစာင့္ၾကည့္မႈေတြအရသိရပါတယ္။ ကင္ဆာေရာ ဂါျဖစ္တဲ့ႏႈန္းျမင့္တက္လာတာက လူဦးေရတိုးလာတာ၊ အသက္အ႐ြယ္ႀကီးလာတာနဲ႔ လူမႈေရးနဲ႔စီးပြားေရးတိုးတက္လာတာတို႔ နဲ႔ဆက္စပ္ေနတာေတြေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လုိ႔ (IARC)ဘက္ကေျပာပါတယ္။

 

 

 

Related News