ယီမင္ႏိုင္ငံက ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ကေလး(၁)သန္းေက်ာ္အငတ္ေဘးႀကံဳေနရတယ္လို႔ Save the childrenအဖြဲ႔က သ တိေပးခဲ့ပါတယ္။ယီမင္ႏိုင္ငံထဲက ပဋိပကၡေတြေၾကာင့္ ကေလး(၁)သန္းေက်ာ္အငတ္ေဘးႀကံဳေနရၿပီး စိုးရိမ္ရတဲ့အေျခအေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရသလို ကေလးေတြကိုကယ္ဆယ္ဖို႔ Save the childrenအဖြဲ႔က စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္မွာ သတိေပးခဲ့ပါတယ္။ ယီမင္ႏိုင္ငံက ပဋိပကၡ ေတြေၾကာင့္ အစားအစာေစ်းႏႈန္းေတြျမင့္တက္ေနၿပီး မိသားစုအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ အစားအစာလံုေလာက္မႈမ႐ွိေတာ့တဲ့ အ ေျခအေနေရာက္ေအာင္တြန္းပို႔ေနသလို ယီမင္ေငြေၾကးတန္ဖိုးလည္းက်ဆင္းေနပါတယ္။

ယီမင္ႏိုင္ငံကို လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈအကူအညီေတြျဖန္႔ေ၀ေပးေနတဲ့ အဓိကဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ ဟူေဒးဒါ ပတ္၀န္းက်င္မွာ ယီမင္ခြဲထြက္ေရးသမားေတြနဲ႔ ယီ မင္အစိုးရတပ္ဖြဲ႔တို႔ၾကားတိုက္ပြဲေတြျဖစ္ေနတာကလည္းအငတ္ေဘးႀကံဳေနရတဲ့အေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုပါ။ ယီမင္ႏိုင္ငံက စုစုေပါင္းကေလး(၅.၂)သန္းေလာက္အငတ္ေဘးႀကံဳေနရတယ္လို႔ Save the childrenကေျပာပါတယ္။ (၂၀၁၅)ခုႏွစ္အေစာပိုင္း ကတည္းက ယီမင္ႏိုင္ငံရဲ႕ပဋိပကၡေတြဟာပိုဆိုး႐ြားလာခဲ့ၿပီး ႏိုင္ငံရဲ႕အေနာက္ျခမ္းေဒသေတြကို ဟူသီခြဲထြက္ေရးသမားေတြက ထိန္းခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ယီမင္သမၼတ မန္ေဆာ ဟာဒီကျပည္ပကိုထြက္ေျပးခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News