တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းမွာ စက္တင္ဘာလ(၁၉)ရက္က တ႐ုတ္သမၼတ ႐ွီက်င့္ပင္နဲ႔ ပါကစၥတန္ၾကည္းတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး က်ဴမား ဂ်ာဗစ္ဘာ၀ါတို႔ေတြ႔ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ေဒသဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြ၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာကိစၥရပ္ေတြနဲ႔ (၂)ႏိုင္ငံစလံုး ရဲ႕အဓိကအက်ိဳးစီးပြားအေပၚ စိုးရိမ္မႈေတြ႐ွိေနတဲ့ျပႆနာေတြအတြက္လည္းတစ္ဖက္ကိုတစ္ဖက္ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ သမၼတ႐ွီက ေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံတို႔ရဲ႕စစ္ေရးအရ ဆက္သြယ္မႈေတြဟာ အရင္ကထက္ပိုမိုနက္႐ိႈင္းသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ (၂)ႏိုင္ငံ စလံုးက ေဒသအမ်ိဳးမ်ိဳးနဲ႔ မတူညီတဲ့အေနအထားေတြမွာလည္း ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြလုပ္ဖို႔ သမၼတ႐ွီကေျပာပါတယ္။

ေခတ္ သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးတည္ေဆာက္ရာမွာ ပါကစၥတန္ဘက္ကေထာက္ပံ့မႈေတြေပးသြားမယ္လို႔ ဘာ၀ါကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံနဲ႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆက္ဆံမႈေတြမွာ ပါကစၥတန္ႏိုင္ငံကအၿမဲ႐ွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးရာဆက္ဆံမႈေတြမွာတ႐ုတ္ႏိုင္ငံကထိပ္ တန္းမဟာဗ်ဴဟာေျမာက္တဲ့ ေနရာတစ္ခုမွာ႐ွိေနတယ္လို႔လည္း ဘာ၀ါကေျပာပါတယ္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ မႈေတြျမွင့္တင္ေရး၊ လက္ေတြ႔က်က်ဆက္သြယ္မႈေတြျမွင့္တင္ေရးနဲ႔ တ႐ုတ္စစ္တပ္နဲ႔ပူးေပါင္းၿပီး အၾကမ္းဖက္၀ါဒေတြကိုဆန္႔က်င္ ေရးႏိုင္ေရးအတြက္  ပါကစၥတန္ဘက္ကဆႏၵ႐ွိေနတယ္လို႔ ဘာ၀ါကေျပာခဲ့ပါတယ္။

 

 

Related News