ဘ႐ူးႏိုင္းႏိုင္ငံမွာ ယဥ္ေက်းမႈျမွင့္တင္ဖို႔နဲ႔ ေဒသတြင္းနဲ႔ဘ႐ူးႏိုင္းႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳဳးသမီးအဖြဲ႕ရဲ႕ႏိုင္ငံျခားအဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံေတြကိုခ်စ္ ၾကည္ရင္းႏွီးမႈျမွင့္တင္ဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး ႏိုင္ငံတကာအစားအေသာက္ျပပြဲကိုက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ျပပြဲကို ဘ႐ူးႏိုင္းႏိုင္ငံ ဘီရာကပ္ခ႐ိုင္ ကေတာ္၀င္ဘ႐ူးႏိုင္းအပန္းေျဖကလပ္မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျပပြဲကို ဘ႐ူးႏိုင္းႏိုင္ငံမဟာမင္းႀကီး႐ံုးအႀကီးအကဲရဲ႕ဇနီး မဒမ္ “ဇင္သီလင္ဇီ”နဲ႔အတူ ဘ႐ူးႏိုင္းႏိုင္ငံတကာအမ်ိဳးသမီးအဖြဲ႔ ဥကၠဌ “အန္ကူေဒးတင္ ဟာေဂ်ဖန္ဇာ”တို႔တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ျပပြဲက်င္းပတဲ့ရည္႐ြယ္ခ်က္က ေဒသတြင္းအစားအေသာက္လုပ္ငန္း႐ွင္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕အစားအေသာက္ထုတ္ကုန္ေတြကို ျပသဖို႔နဲ႔ ေရာင္းခ်ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ လူမႈတာ၀န္ယူမႈလုပ္ငန္းေတြရဲ႕တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ ပရဟိတလုပ္ငန္းေတြလုပ္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ျပပြဲက ေရာင္းခ်ရေငြအားလံုးကို  ေဒသတြင္းပရဟိတအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို လွဴဒါန္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

 

Related News