အခုႏွစ္G-20အစည္းအေ၀းကို ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွာဇြန္လအတြင္းက်င္းပမွာျဖစ္ၿပီးကမာၻကုန္သြယ္ေရးမွ်ေျခမရွိတာကိုဦးစားေပးေဆြး ေႏြးသြားႏုိင္ေခ်႐ွိေနတယ္လို႔ ခန္႔မွန္းေနပါတယ္။ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံက ႏုိင္ငံတကာဖိုရမ္ကိုလက္ခံက်င္းပရမည့္အခ်ိန္မွ ကုန္သြယ္ေရးကိစၥေတြအတြက္ ျဖစ္လာႏုိင္တဲ့အေျဖေတြကို ႀကိဳဆိုသြားမယ္လို႔ ဂ်ပန္ဒုတိယဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးမာဆာဆူဂူ အဆာကာ၀ါက ေျပာပါတယ္။ စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈနဲ႔ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈဆိုင္ရာအဖြဲ႔(OCED)က အခုႏွစ္နဲ႔လာမယ့္ႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးခန္႔ မွန္းခ်က္ေတြကိုေလွ်ာ့ခ်ထားပါတယ္။ ေပၚထြက္လာတဲ့ေစ်းကြက္စီးပြားေရးေတြအတြက္ ၿခံဳငံုမိႏုိင္တဲ့အႏၱရာယ္ေတြကိုေသခ်ာထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ၿပီလို႔လည္း အာဆာကာ၀ါကေျပာပါတယ္။ ဂ်ပန္နဲ႔တ႐ုတ္တို႔က ၿပီးခဲ့တဲ့ေဆာင္းဦးရာသီမွာေငြေၾကးလဲလွယ္သံုးစြဲမႈ ကိုလက္မွတ္ထိုးခဲ့ၿပီးဒါဟာအာ႐ွတိုက္ရဲ႕စီးပြားေရးအင္အားႀကီး ႏုိင္ငံ(၂)ႏုိင္ငံၾကားစီးပြားေရးနဲ႔ဘ႑ာေရးဆက္ႏြယ္ေနမႈေတြ တိုးတက္ေနတယ္ဆိုတာေဖာ္ျပေနတာပါ။

 

 

Related News