တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာ ႏွစ္စဥ္က်င္းပတဲ့ အမ်ိဳးသားျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္(NPC)နဲ႔ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ႏုိင္ငံေရးအႀကံေပးကြန္ဖရင့္(CPPCC)မ်က္ ႏွာစံုညီအစည္းအေ၀းေတြမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ကမာၻအႏွံ႔ခ်ိတ္ဆက္လမ္းေၾကာင္းအစီအစဥ္(BRI)မွာပါ၀င္ဖို႔ ႏိုင္ငံေတြကိုဖိတ္ေခၚ သြားဖို႔ (CPPCC)အဖြဲ႔၀င္ေတြကထပ္ကတိျပဳခဲ့ပါတယ္။ (CPPCC)အဖြဲ႔၀င္ေတြက (BRI)နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးအဆိုျပဳခ်က္မ်ားစြာကို တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္သစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕ပြင့္လင္းတဲ့မူ၀ါဒနဲ႔အညီ (BRI)က က်ယ္ျပန္႕တဲ့ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ေတြရခဲ့ပါတယ္။ ကြဲျပားျခားနားတဲ့အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္းေတြနဲ႔(CPPCC)အဖြဲ႔၀င္ေတြက သူတို႔ရဲ႕အေတြးအေခၚေတြနဲ႔အျမင္ ေတြကို ေဖာ္ျပခဲ့ၾကပါတယ္။

(BRI)က ႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ နည္းပညာနဲ႔သိပၸံနည္းဆိုင္ရာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကြန္ရက္ကေန သိပၸံ နည္းပညာဆိုင္ရာဖလွယ္မႈေတြျမွင့္တင္ဖို႔လည္း (CPPCC)အဖြဲ႔၀င္ က်ဴက်ဴေဒါင္က အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ ပါ၀င္တဲ့ႏိုင္ငံေတြၾကားမွာ အရင္းအျမစ္ေတြခြဲေ၀ဖို႔နဲ႔  အရင္းအျမစ္ေတြကို ထိေရာက္စြာအသံုးျပဳဖို႔လိုအပ္တယ္လို႔ (CPPCC)အဖြဲ႔၀င္မာကြန္လင္းကေျပာပါ တယ္။ (BRI)ပိုမိုအားေကာင္းလာဖို႔ ႏိုင္ငံျခားကက်ယ္ျပန္႔တဲ့ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေတြလိုၿပီး စက္မႈဇုန္သစ္ေတြမွာ စီမံကိန္းသစ္ေတြစ တင္ဖို႔လိုတယ္လို႔လည္း မာကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News