အီးယူအဖြဲ႔ကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ဖို႔ တိက်ေရရာတဲ့သေဘာတူညီခ်က္ေတြ မ႐ွိေသးခ်ိန္မွာပဲအီးယူက ႏုတ္ထြက္မယ့္အခ်ိန္ကိုေနာက္ဆုတ္ဖို႔ ၿဗိတိန္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြကမဲေပးအတည္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)ကေနၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို (၃)လဒါမွမဟုတ္ အခ်ိန္ပိုၿပီးေနာက္ဆုတ္ဖို႔ ၿဗိတိန္လႊတ္ ေတာ္အမတ္ေတြက ၾကာသပေတးေန႔မွာမဲေပးဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။အခ်ိန္ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ ေထာက္ခံမဲ (၄၁၂)မဲ၊ ကန္႔ကြက္မဲ (၂၁၀)မဲ႐ွိခဲ့ၿပီးမဲကြာျခားခ်က္(၂၁၀)အသာနဲ႔အတည္ျပဳခဲ့တာပါ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အီးယူကို ၿဗိတိန္ကလစၥဘြန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္၊ အ ပိုဒ္ခြဲ(၅၀)ကိုသက္တမ္းတိုးေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုရေတာ့မွာပါ။ တကယ္လို႔ လာမယ့္တစ္ပတ္ဗုဒၶဟူးေန႔မွာလႊတ္ေတာ္က ႏုတ္ထြက္ ေရးသေဘာတူညီခ်က္ကိုအတည္ျပဳေပးမယ္ဆိုရင္ အခုလ(၂၉)ရက္မွာ ၿဗိတိန္အီးယူကေနႏုတ္ထြက္ဖို႔ သတ္မွတ္ထားတာကို ဇြန္လ(၃၀)ရက္အထိ ရက္တိုးသတ္မွတ္လိုက္မွာျဖစ္ၿပီးအတည္မျပဳေပးရင္ေတာ့ ရက္ထပ္ေ႐ႊ႕မွာပါ။ အေစာပိုင္းတုန္းကေတာ့ ႏုတ္ထြက္ေရး ဒုတိယအႀကိမ္လူထုဆႏၵခံယုဖို႔တိုက္တြန္းတဲ့ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကို အမတ္ေတြက ကန္႔ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ၾကန္႔ၾကာေနတဲ့ႏုတ္ထြက္မႈျဖစ္လာရင္ ဒုတိယတစ္ႀကိမ္လူထုဆႏၵခံယူဖို႔သတ္မွတ္တဲ့ ဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ကိုကန္႔ကြက္မဲ(၃၃၄)မဲ၊ ေထာက္ ခံမဲ(၈၅)မဲ႐ွိခဲ့ၿပီးမဲကြာျခားခ်က္(၂၄၉)မဲ႐ွိခဲ့တာပါ။ (၂၀၁၆)ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွာအီးယူကၿဗိတိန္ႏုတ္ထြက္ေရးအတြက္ လူထုဆႏၵခံယူခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္းအခုတစ္ႀကိမ္ဟာ လူထုဆႏၵေနာက္တစ္ႀကိမ္ခံယူဖို႔ ေမးခြန္းထုတ္တာကိုလႊတ္ေတာ္တြင္းမဲခြဲဆံုးျဖတ္တာျဖစ္ပါတယ္။

 

 

Related News