တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္းက ႐ွင္က်န္၀ီဂါကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမွာ အၾကမ္းဖက္၀ါဒ၊ အစြန္းေရာက္၀ါဒဆန္႔က်င္ေရးနဲ႔ လူ႔အ ခြင့္အေရးကာကြယ္ေရးတို႔အေပၚ စကၠဴျဖဴစာတမ္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီျပန္ၾကားေရး႐ံုးက မတ္လ(၁၈)ရက္မွာ ထုတ္ ျပန္ခဲ့ပါတယ္။

စကၠဴျဖဴစာတမ္းမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံကအၾကမ္းဖက္၀ါဒနဲ႔အစြန္းေရာက္၀ါဒပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးတို႔ကို ဆန္႔က်င္ၿပီး အၾကမ္းဖက္ လႈပ္႐ွားမႈေတြမွာ စည္း႐ံုးေရး၊ စီစဥ္ေရးနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေရးတို႔မွာပါ၀င္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕လူ႕အခြင့္အေရးအေပၚ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ ေတြကိုလည္းဆန္႔က်င္တယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

႐ွင္က်န္၀ီဂါေဒသမွာ ခြဲထြက္ေရးသမားေတြ၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ သမားေတြနဲ႔ အၾကမ္းဖက္သမားေတြက အၾကမ္းဖက္တိုက္ခိုက္မႈေတြမၾကာခဏလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အၾကမ္းဖက္၀ါဒတိုက္ ဖ်က္ေရးနဲ႔ အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေတြက ကုလသမဂၢရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔စည္းမ်ဥ္းေတြ ျဖစ္တယ္လို႔ လည္းစကၠဴျဖဴစာတမ္းမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ႏိုင္ငံေရးအျပန္အလွန္နားလည္မႈျမွင့္တင္ဖို႔၊ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သေဘာတူညီမႈရ ႐ွိဖို႔၊ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျမွင့္တင္ဖို႔ စတဲ့ကိစၥရပ္ေတြကအၾကမ္းဖက္၀ါဒနဲ႔အစြန္းေရာက္၀ါဒတို႔ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တယ္လို႔ လည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။

 

 

 

 

Related News