(၂၀၁၉)ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို (၃.၃)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႔(IMF)က ေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့တယ္လို႔ အဂၤါေန႔မွာထုတ္ျပန္တဲ့ကမာၻ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာမွာေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဆက္ျဖစ္ေနတဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရးတင္းမာမႈေတြေၾကာင့္ ကမာၻ႔စီးပြားေရးဟာမေသခ်ာမႈေတြ၊ အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ရင္ဆိုင္ေနရၿပီးတျခားႏိုင္ငံေတြမွာပါရင္ဆိုင္ေနရတယ္လို႔ (IMF)ကေျပာပါတယ္။

(၂၀၁၉)ခုႏွစ္အတြက္(၃.၃)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွန္းခ်က္က (၂၀၁၈) ခုႏွစ္ကထက္(၀.၃)ရာခိုင္နႈန္းနိမ့္က်ၿပီး (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ(၃.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာမယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းကလာမယ့္စီးပြားေရးေတြအတြက္ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ (၁.၈)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ (၂၀၂၀)မွာ(၁.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔မွန္းထားၿပီီးအရင္(၂)ႏွစ္ထက္ (၂)ရာခိုင္ႏႈန္းေပါင္းထားနႈန္းေတြထက္နိမ့္ေနတယ္လို႔လည္း (WEO)အစီရင္ခံစာကေျပာပါတယ္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏႈန္းခန္႕မွန္းခ်က္က (၆.၃)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး ဇန္န၀ါရီလခန္႔မွန္းခ်က္ထက္ (၀.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးတက္ခဲ့ပါတယ္။  (၂၀၂၀)ခုႏွစ္မွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံရဲ႕စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈက(၆.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းရပါတယ္။ အခြန္ေလ်ာ့ေပါ့ျခင္းအပါ အ၀င္တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေငြေၾကးမူ၀ါဒေတြက စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုလံႈံ႕ေဆာ္ေပးမယ္လုိ႕ (IMF)ကေျပာပါတယ္။

 

 

Related News