ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံ သက္တမ္း၀က္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ ေဒသ ဆိုင္ရာအရာ႐ွိေတြကို ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံသားသန္း(၆၀)ေက်ာ္ေမလ(၁၃)ရက္မွာစတင္မဲေပးခဲ့ပါတယ္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲဟာ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတ ႐ိုဒရီဂိုဒူတာေတးရဲ႕ အာဏာခ်ဳပ္ကိုင္မႈကိုခိုင္မာေစဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းၿပီး ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကိုျပန္လည္ျပင္ဆင္ဖို႔ ကတိက၀တ္ေတြကိုလမ္းဖြင့္ေပးတာျဖစ္ၿပီး ေသဒဏ္အျဖစ္ ျပစ္ဒဏ္စီရင္မႈကိုျပန္လည္ သံုးသပ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဖိလစ္ပိုင္သက္ တမ္း၀က္ေ႐ြးေကာက္ပြဲမွာ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း(၄)သိန္း(၃)ေသာင္း၀န္းက်င္က အမတ္ေနရာ(၁၈၀၀၀)အတြက္ ပါ၀င္ယွဥ္ ၿပိဳင္ခဲ့ၾကၿပီး အဲဒီထဲမွာ အထက္လႊတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ၊ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ၊ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္၊ ဘုတ္အဖြဲ႔၀င္ေတြနဲ႔ အေ႐ွ႕ေတာင္အာ႐ွႏိုင္ငံက ေကာင္စီ၀င္ေနရာေတြလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။

 

Related News