လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရး (LMC)က ေဒသခြဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕စီးပြားေရးနဲ႔လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈတို႔ကို အေထာက္အကူျပဳေနပါတယ္။ လူသားေတြအတြက္မွ်ေ၀တဲ့ အနာဂတ္အသိုက္အ၀န္းတည္ေဆာက္ျခင္း မွတ္ယူခ်က္နဲ႔အညီ (LMC)က ေဒသခြဲဆိုင္ရာပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈယႏၱရားတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကေမာၻဒီးယား၊ တ႐ုတ္၊ လာအို၊ ျမန္မာ၊ ထိုင္းနဲ႔ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္ပါတယ္။ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ပထမဆံုးအစည္းအေ၀းကို ၿပီးခဲ့တဲ့(၃)ႏွစ္ကတ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာက်င္းပခဲ့တာပါ။ အဲဒီအစည္းအေ၀းမွာ ေဆာင္ပုဒ္က Shared river ၊ Shared future ျဖစ္ၿပီးအစည္းအေ၀းက အဖြဲ႔၀င္ႏိုင္ငံ(၆)ခုစလံုး ပါ၀င္တဲ့ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေရးယႏၱရားကိုတရား၀င္ထူေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈက ႏိုင္ငံေရးနဲ႔လံုၿခံဳေရး တည္ၿငိမ္မႈ၊ စီးပြားေရးနဲ႔ ေရ႐ွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၊ ယဥ္ေက်းမႈနဲ႔ လူမႈေရးဖလွယ္မႈေတြပါ၀င္ပါတယ္။ အဓိကဦးစားေပးအေနနဲ႔ ဆက္သြယ္မႈ၊ ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္၊ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ၊ ေရထိန္းသိမ္းေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး၊ စီးပြား ေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈနဲ႔ ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေရအရင္းအျမစ္ေတြကိုကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ဖို႔ ေရအရင္းအျမစ္ပူး ေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးစင္တာ၊ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာမဲေခါင္ျမစ္ေလ့လာေရးစင္တာတို႔ကိုထူေထာင္ဖို႔ (LMC)ယႏၱရားကစီစဥ္ခဲ့ပါတယ္။ ေခတ္သစ္ပိုးလမ္းမႀကီးေအာက္မွာ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ တျခားအစီအစဥ္ေတြနဲ႔ အရင္းအျမစ္ေတြ၊ အာ႐ွယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈနားလည္မႈခိုင္ၿမဲေစဖို႔နဲ႔မွ်ေ၀ဖို႔ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးက ဆက္သြယ္ေပးလိမ့္မယ္လို႔လည္း ယူဆေနၾကပါတယ္။

 

 

Related News