(၂၀၁၉)ခုႏွစ္အတြက္ ကမာၻ႔တိုးတက္မႈခန္႔မွန္းခ်က္ကို (၂.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းပဲ႐ွိမယ္လို႔ ကမာၻ႔ဘဏ္ကေလွ်ာ့ခ်ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ အဂၤါေန႔မွာထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ ကမာၻ႔စီးပြားေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အစီရင္ခံစာမွာခန္႔မွန္းခဲ့တာပါ။ မၾကာေသးခင္ကကမာၻ႔အဓိကစီးပြားေရးေစ်းကြက္(၂)ခုရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရးတင္းမာမႈေတြျပန္ျမင့္တက္လာတာေၾကာင့္ မူ၀ါဒမတည္မၿငိမ္တာ၊ ကမာၻ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈက်ဆင္းလာတာနဲ႔ ယံုၾကည္မႈနည္းလာတာတို႔ျဖစ္ေပၚေနတယ္လို႔ အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။ အခုႏွစ္ဇန္န၀ါရီမွာ ကမာၻ႔GDP (၂.၉)ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ခန္႔မွန္းထားေပမဲ့ အခုအစီရင္ခံစာမွာ (၀.၃)ရာခိုင္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ၿပီး (၂.၆)ရာခုိင္ႏႈန္းပဲ႐ွိတယ္လို႔ ေျပာင္းလဲခန္႔မွန္းလိုက္တာပါ။ (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ ကမာၻ႔တိုးတက္မႈ (၂.၇)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိလာႏုိင္တယ္လို႔လည္းေျပာင္းလဲခန္႔မွန္းခဲ့ၿပီး ဇန္န၀ါရီလအစီရင္ခံစာမွာေတာ့ (၂.၈)ရာခိုင္ႏႈန္း႐ွိႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားတာပါ။ ဖြံၿဖိဳးၿပီးႏိုင္ငံေတြရဲ႕တိုးတက္မႈက (၂၀၁၉)ခု ႏွစ္မွာ (၁.၇)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့သြားႏုိင္ၿပီး (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ (၁.၅)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့သြားႏုိင္တယ္လို႔ ေျပာင္းလဲခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြရဲ႕တိုးတက္မႈကေတာ့ (၂၀၁၉)ခုႏွစ္မွာ (၄)ႏွစ္ဆက္တိုက္က်ဆင္းမႈျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး (၄)ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာပဲ႐ွိေနႏုိင္တယ္လို႔ ခန္႔မွန္းထားပါတယ္။ (၂၀၂၀)ျပည့္ႏွစ္မွာေတာ့ (၄.၆)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိျပန္ျမင့္တက္လာႏိုင္တယ္လို႔ ခန္႔ မွန္းထားပါတယ္။

 

Related News