ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ရည္႐ြယ္ၿပီး သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑အားလံုးမွာ လွ်ပ္စစ္အသံုးျပဳ ႏုိင္ဖို႔ ေနာ္ေ၀းႏိုင္ငံက ႀကိဳးပမ္းေနတဲ့အျပင္ (၂၀၂၅)ခုႏွစ္မွာ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈမ႐ွိတဲ့ယာဥ္ေတြကိုပဲ ေရာင္းခ်ဖို႔စီစဥ္ထားပါတယ္။ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းနဲ႔ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးက႑ေတြမွာလွ်ပ္စစ္ကိုအသံုးျပဳ ႏိုင္ေအာင္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံကႀကိဳးပမ္းေနပါတယ္။ စီးပြားျဖစ္အသံုးျပဳႏုိင္တဲ့ လွ်ပ္စစ္ေလယာဥ္ အယ္လ္ဖာ G2ကိုကမာၻ႔ပထမဆံုးအ ျဖစ္ေနာ္ေ၀းကထုတ္လုပ္ႏုိင္ခဲ့တာပါ။ လွ်ပ္စစ္ေလယာဥ္ကတစ္နာရီပ်ံသန္းႏုိင္ၿပီး တစ္နာရီအားျပန္သြင္းဖို႔လိုအပ္သလို ျမန္ႏႈန္း တစ္နာရီကီလိုမီတာ(၁၆၀)အထိသြားႏိုင္တယ္လို႔ ေလယာဥ္မွဴးဟယ္လ္ဂါ စေတာဖေလာကေျပာပါတယ္။ ကြ်န္း(၅)ေသာင္း ေက်ာ္႐ွိတဲ့ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံမွာ လွ်ပ္စစ္ေလယာဥ္ေတြကအသံုး၀င္ေနပါတယ္။ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေလ်ာ့ခ်မယ့္အစီအစဥ္ရဲ႕တစ္ စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ လာမယ့္(၂၀၄၀)ျပည့္ႏွစ္မွာ ေနာ္ေ၀းျပည္တြင္းေလေၾကာင္းလိုင္းအားလံုးကို လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္သံုးေလယာဥ္ ေတြ အျပည့္အ၀အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ ေနာ္ေ၀းကဆႏၵ႐ွိေနပါတယ္။ အခြင့္အလမ္းသစ္ေတြကို႐ွာေဖြဖို႔ လွ်ပ္စစ္နယ္ပယ္ကို ေနာ္ေ၀းကုမၸ ဏီႀကီးေတြေျခခ်ခဲ့ပါတယ္။ လမ္းေတြေပၚမွာ အလားတူရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေနာ္ေ၀းအစိုးရအဆက္ဆက္ကခ်မွတ္ခဲ့လို႔ လူတစ္ ေယာက္ခ်င္းစီလွ်ပ္စစ္ကားပိုင္ဆိုင္မႈမွာ တျခားႏုိင္ငံေတြထက္ ေနာ္ေ၀းကပိုမ်ားေနတာပါ။

 

Related News