တ႐ုတ္ဗဟိုေကာ္မတီရဲ႕ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီကပညာေရးတိုးတက္ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ မသင္မေနရပညာေရးအရည္ အေသြးတိုးတက္ဖို႔ ဇူလိုင္(၈)ရက္က လမ္းညႊန္ခ်က္အသစ္ေတြထုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။   ေက်ာင္းသားေတြကို ဘက္စံုကိုယ္က်င့္တ ရားေကာင္းမြန္ဖို႔၊ ပညာတတ္ဖို႔၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာနဲ႔ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ႐ွိတဲ့စိတ္ဓာတ္ကိုျမွင့္တင္ဖို႔ အဲဒီလမ္းညႊန္ခ်က္က ရည္႐ြယ္ တာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကိုယ္က်င့္တရားနဲ႔ဆိုင္တဲ့ပညာေရးကို ဦးစားေပးမွာျဖစ္ၿပီး ေက်ာင္း တိုင္းမွာေက်ာင္းသားေတြရဲ႕အားထုတ္မႈ႐ွိရမယ္လို႔လည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သိျမင္မႈစြမ္းရည္နဲ႔ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕တီထြင္ဖန္ တီးမႈအသိဥာဏ္ကိုဖြံ႔ၿဖိဳးေစဖို႔ အသိဥာဏ္ေတြကိုအေျခခံကေနအဆင့္ဆင့္ျမွင့္တင္ဖို႔လည္းေဖာ္ျပထားပါတယ္။ သင္ၾကားေရးမွာ အေတြးအခၚနဲ႔ေမးခြန္းေတြကိုအျပန္အလွန္ ေမးျမန္းဖို႔ ဆရာေတြကိုယ္တိုင္ေလ့လာသင္ၾကားမႈကိုလည္း လမ္းညႊန္ခ်က္က အေလးေပး ေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဒါ့အျပင္သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာကိုပါသင္ၾကားသင့္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသနဲ႔ေ၀းလံတဲ့ေန ရာေတြမွာ လြတ္လပ္ၿပီး အဆင့္ျမင့္ပညာေရးဆိုင္ရာ အရင္းအျမစ္ေတြကို ေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။

 

Related News