တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ (RCEP)ဆိုင္ရာ(၈)ႀကိမ္ေျမာက္ ၀န္ႀကီးမ်ားအဆင့္ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေ၀းမွာ သေဘာတူညီခ်က္ပါအသံုးအႏႈန္း(၈၀)ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ကို သေဘာတူခဲ့ၾကပါတယ္။ 

ေဒသတြင္းအားလံုးပါ၀င္ႏုိင္ေသာစီးပြားေရးမိတ္ဖက္ေဆာင္႐ြက္မႈ(RCEP)ဆိုင္ရာ(၈)ႀကိမ္ေျမာက္၀န္ႀကီးမ်ားအဆင့္ေဆြးေႏြးမႈအစည္းအေ၀းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ေဘက်င္းမွာ ၾသဂုတ္(၂)ရက္နဲ႔(၃)ရက္တို႔မွာ က်င္းပခဲ့ၿပီး သိသာတဲ့တိုးတက္မႈေတြ႐ွိခဲ့တယ္ လို႔ တ႐ုတ္စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ၾသဂုတ္(၃)ရက္မွာေျပာပါတယ္။

ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေစ်းကြက္ ၀င္ေရာက္ႏိုင္မႈေဆြးေႏြးရာမွာ သံုးပံုႏွစ္ပံုေက်ာ္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး က်န္႐ွိတဲ့ကိစၥရပ္ေတြအတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္ေဆြးေႏြးမႈေတြျဖစ္လာဖို႔ အား ထုတ္ေနတယ္လို႔လည္း ေျပာပါတယ္။ ညွိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈသတ္မွတ္ခ်က္ေတြအရ သေဘာတူညီခ်က္ပါအသံုးအႏႈန္း(၈၀)ရာခိုင္ ႏႈန္းေက်ာ္ကို သေဘာတူခဲ့ၾကၿပီး ဘ႑ာေရး၊ တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ၀န္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ ညွိႏႈိင္းမႈေတြလည္း ၿပီးဆံုးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

အခုအစည္းအ၀းဟာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွာပထမဆံုးက်င္းပတဲ့(RCEP) ၀န္ႀကီးအ ဆင့္အစည္းအေ၀းျဖစ္ပါတယ္။ RCEPဟာ (၂၀၁၂)ခုႏွစ္မွာ အာဆီယံအဖြဲ႔၀င္(၁၀)ႏိုင္ငံနဲ႔ တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ေတာင္ကိုရီးယား၊ ၾသစ ေၾတးလ်၊ နယူးဇီလန္နဲ႔ အိႏၵိယႏိုင္ငံတို႔ပါ၀င္ဖို႔အဆိုျပဳထားတဲ့ လြတ္လပ္စြာကုန္သြယ္ခြင့္သေဘာတူစာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါတယ္။ လက္႐ွိမွာ အာရွရဲ႕အႀကီးဆံုးလြတ္လပ္စြာ ကုန္သြယ္ခြင့္သေဘာတူညီခ်က္ျဖစ္ၿပီး RCEPအဖြဲ႔ဟာ ကမာၻ႔လူဦးေရ(၄၇.၄)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကမာၻ႔ GDPရဲ႕ (၃၂.၂)ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ကမာၻ႔ကုန္သြယ္မႈ (၂၉.၁)ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ကမာၻ႔ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈရဲ႕(၃၂.၅)ရာခိုင္ႏႈန္း ပါ၀င္ပါတယ္။

 

Related News