ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံေရးျပႆနာဆိုင္ရာႏိုင္ငံတကာညီလာခံကို ပီ႐ူးႏို္င္ငံၿမိဳ႕ေတာ္လီမာမွာ ၾသဂုတ္(၆)ရက္က က်င္းပခဲ့ပါတယ္။ညီလာခံတက္ေရာက္ဖို႔ ဗင္နီဇြဲလားအစိုးရနဲ႔အတိုက္အခံပါတီကိုေတာ့ ဖိတ္ၾကားခဲ့ျခင္းမ႐ွိပါဘူး။

ဒါ့အျပင္ ႐ု႐ွားနဲ႔တျခားႏိုင္ငံေတြက ညီလာခံ တက္ေရာက္ဖို႔ျငင္းပယ္ခဲ့ပါတယ္။ မၾကာေသးခင္က ပီ႐ူးနဲ႔ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံေတြကိုေထာက္ခံတဲ့ႏုိင္ငံေတြရဲ႕ အစည္းအေ၀း အၿပီးမွာ အခုညီလာခံက်င္းပတာပါ။

အစည္းအေ၀းကို ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္အခံကိုယ္စားလွယ္ေတြတက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မကၠဆီကို၊ ဥ႐ုေဂြးနဲ႔ တျခားႏုိင္ငံ ေတြက ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတဲ့အျပင္ ညီလာခံတက္ေရာက္ဖို႔အစီအစဥ္ေတြကိုလည္း ယာယီဖ်က္ သိမ္းခဲ့ပါတယ္။

အင္အားသံုးၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ ဖိအားေပးနည္းလမ္းေတြက ဗင္နီဇြဲလားျပႆနာကိုေျဖ႐ွင္းဖို႔ အကူအညီျဖစ္မွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ လူထုကယံုၾကည္ေနပါတယ္။ အခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီမွာ သူ႔ကိုယ္သူယာယီသမၼတလို႔ေၾကညာခဲ့တဲ့ ဗင္နီဇြဲလားအတိုက္ အခံေခါင္းေဆာင္ဂ်ဴအန္ ဂြိဳက္ဒိုကို အေမရိကန္၊ ဥေရာပနဲ႔ လက္တင္အေမရိကႏိုင္ငံေတြကအသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဗင္နီဇြဲလား သမၼတမာဒူ႐ိုဦးေဆာင္တဲ့အစိုးရ အဖြဲ႔ႏုတ္ထြက္ဖို႔ အေမရိကန္က စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈခ်မွတ္ခဲ့တာ၊ သံတမန္ဆက္ဆံမႈဖယ္က်ဥ္ထားတာနဲ႔ စစ္ေရးၿခိမ္းေျခာက္တာေတြ လုပ္ခဲ့ပါတယ္။

 

Related News