အေမရိကန္သမၼတ Barack Obama က ၄င္း၏ သမၼတရာထူးမွ အနားမယူမီ ၄င္းတာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္က ေအာင္ျမင္ခဲ့ေသာအေျခအေနမ်ားႏွင့္ လက္တေလာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မည္သည့္အေျခအေနကိုဦးတည္သြားေနသလဲဟူသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္းသိရွိရသည္။ ေရြးေကာက္ခံသမၼတDonald Trump သည္ ဇန္န၀ါရီလ ၂၀ ရက္ေန႔၌က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိၿပီးသမၼတအျဖစ္ စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။

သမၼတ Obama ၏ၿမိဳ႕ျဖစ္ေသာChicagoတြင္ လာမည့္ဇန္န၀ါရီလ (၁၀) ရက္ေန႔၌ေျပာၾကားမည့္မိန္႔ခြန္းတြင္ ၄င္းျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ သမၼတသက္တမ္း (၈) ႏွစ္တာခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ၄င္းအား ေထာက္ခံအားေပးခဲ့သူမ်ားကိုေက်းဇူးတင္စကားအျပင္ ၄င္း၏အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ လက္ရွိႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ားအားသံုးသပ္ေျပာၾကားသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း Obama မွ ၄င္းအား ေထာက္ခံသူမ်ားထံေရးသားေပးပို႔ခဲ့သည့္ အီးေမးလ္ထဲေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟုသိရွိရသည္။

အသက္ (၅၅) ႏွစ္အရြယ္ရွိသမၼတ Obama သည္ ၄င္း၏ အီးေမးလ္ထဲ၌ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွစတင္ကာစိမ္ေခၚမႈ အခ်ိဳ႕ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ္လည္းအေကာင္းဆံုးေက်ာ္လႊားေျဖရွင္းႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အားစတင္ထူေထာင္ခဲ့စဥ္ကတည္းကတည္ရွိေနၿပီးသားယံုၾကည္မႈမ်ားကို ၿမဲၿမံစြာကိုင္စြဲထားႏုိင္ခဲ့သည့္အတြက္ ယင္းသို႔ ရပ္တည္ႏုိင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းထည့္သြင္းေရးသားခဲ့သည္။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ပထမဦးဆံုးသမၼတျဖစ္ခဲ့သည့္ George Washington ၏ ၁၇၉၆ ခုႏွစ္ကတည္းကစတင္ခဲ့ေသာအစဥ္အလာအတုိင္းရာထူးမွ အနားယူေတာ့မည့္ သမၼတမ်ားက ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားၾကသလုိယခုသမၼတ Obama ကလည္း ႏႈတ္ဆက္မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရန္ စီစဥ္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရွိရသည္။

Related News