အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ေရြးေကာက္ခံသမၼတ Donald Trump က ၄င္း၏ အႀကီးတန္းအႀကံေပးပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ သားမက္ျဖစ္သူ Jared Kushner အား လ်ာထားလုိက္သည့္အတြက္ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေကာင္းစားေရးလုပ္ရပ္မ်ားကို တားျမစ္ထားေသာ ဥပေဒမ်ားကုိ ခ်ဳိးေဖာက္မႈအျပင္ ကုိယ္က်ဳိးရွာသည့္ လုပ္ရပ္မ်ဳိးမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးေပးရန္အလုိ႔ငွာ ဒီမုိကရက္တစ္လႊတ္ေတာ္အမတ္မ်ားက က်င့္၀တ္သိကၡာ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးတာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ေတာင္းဆုိလုိက္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

Trump ၏ အႀကံေပးပုဂၢိဳလ္အျဖစ္ အမည္စာရင္းတင္သြင္းခံလိုက္ရေသာ Kushner ကမူ ႏုိင္ငံရပ္ျခားက ၄င္း၏ ပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားအျပင္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ႐ုံးခန္းပုိင္ဆုိင္မႈမ်ားကိုပါ လႊဲေျပာင္းေပးရန္ စီစဥ္ေနေၾကာင္း ၄င္း၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၄င္းအမည္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ထားေသာ ကုမၸဏီမ်ား၏ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ရာထူးႏွင့္ New York Observer သတင္းစာထုတ္ေ၀သူတာ၀န္မ်ားကိုပါ အိမ္ျဖဴေတာ္၌ စတင္တာ၀န္မယူခင္ ႏႈတ္ထြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

 ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ (၆) ဦးကမူ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ၄င္းတာ၀န္ယူထားေသာ အစုိးရေအဂ်င္စီတစ္ခုတြင္ မိသားစု၀င္တစ္ဦးဦးအား ရာထူးတာ၀န္ခန္႔အပ္ခြင့္မရွိဟူသည့္ ၁၉၆၇ ခုႏွစ္ ဥပေဒကုိ ေထာက္ျပကာ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ Loretta Lynch ႏွင့္ အေမရိကန္အစုိးရက်င့္၀တ္သိကၡာဆုိင္ရာ႐ုံးကုိ စာေရး သားေပးပုိ႔ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အိမ္ျဖဴေတာ္သည္ အစုိးရေအဂ်င္စီတစ္ခု မဟုတ္သည့္အတြက္ ယင္းဥပေဒမွာ သမၼတႏွင့္ အက်ဳံး၀င္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း Kushner ၏ ေရွ႕ေန Jamie Gorelick မွ ျပန္လည္ေခ်ပေျပာၾကားခဲ့သည္။ Kushner  တာ၀န္ယူရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ အေရွ႕အလယ္ပုိင္းေရးရာ ကိစၥမ်ား ပါ၀င္မည္ျဖစ္ၿပီး အိမ္ျဖဴေတာ္ အရာရွိခ်ဳပ္ Reince Priebus၊ မဟာဗ်ဳဟာေရးရာအႀကီးအကဲ Stephen Bannon တုိ႔ႏွင့္ လက္တဲြကာ လုပ္ေဆာင္သြားရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  ေရြးေကာက္ခံသမၼတ Trump ၏ အစုိးရသစ္ဖဲြ႔စည္းေရးအဖဲြ႔မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 

Related News