ဖိလစ္ပိုင္လႊတ္ေတာ္အမတ္တစ္ဦးက သမၼတဒူတာတီးအား အယံုအၾကည္မရွိအဆိုယေန႔တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အေၾကာင္းမွာ ၄င္းလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိသည့္ မူးယစ္ေဆး၀ါးတိုက္ဖ်က္ေရး အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲမႈတြင္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသဆံုးခဲ့သည့္အတြက္ႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈရွိေၾကာင္းသံသယရွိသည့္အတြက္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါလႊတ္ေတာ္အမတ္အေနျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမတ္ေနရာအမ်ားအျပားကို ရယူထားသည့္ ဒူတာတီးမဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။ ဖိလစ္ပိုင္ေအာက္လႊတ္အမတ္ Gary Alejano က ဒူတာတီးသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုခ်ိဳးေဖါက္ၿပီး၊ မူးယစ္ေဆး၀ါးေရာင္း၀ယ္သူအျဖစ္သံသယရွိသူမ်ားကို ဥပေဒမဲ့သတ္ျဖတ္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေစခဲ့သည့္ အင္အားသံုးၿဖိဳခြဲမႈအပါအ၀င္ ၄င္း၏လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက အမ်ားျပည္သူ႔၏ယံုၾကည္မႈကို သစၥာေဖါက္ဖ်က္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဥပေဒအရလိုအပ္သည့္အတိုင္း မ်ားျပားေသာ ဘဏ္အပ္ေငြမ်ားကို ထုတ္ေဖၚေၾကညာ ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ျခင္းစသည့္ စြတ္စြဲမႈမ်ားျဖင့္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္တြင္ အယံုအၾကည္မရွိအဆိုတင္သြင္းခဲ့ျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သမၼတဒူတာတီးဟာဆိုရင္ ႏိုင္ငံရဲ႕အျမင့္ဆံုးရာထူးကိုရယူရန္မသင့္ေၾကာင္းနဲ႔ အယံုအၾကည္မရွိအဆိုဟာ ဒီအေျခအေနကို ဥပေဒႏွင့္အညီ အေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီကုစားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။” ဟု လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအၾကာက မေအာင္ျမင္ေသာ အာဏာသိမ္းမႈတြင္ ပါ၀င္ခဲ့သူအျဖစ္ စြတ္စြဲခံရသူ Alejano က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဒူတာတီးကို အယံုအၾကည္မရွိ အဆိုတင္သြင္းမည့္ အတိုက္အခံလႊတ္ေတာ္အမတ္အေရအတြက္မွာ နည္းေသာ္လည္း ၄င္း၏ လြန္လြန္ၾကဴးၾကဴး လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားကို တားျမစ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ရွိ ေၾကာင္း Alejano က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ လြတ္ေတာ္အမတ္ေနရာ စုစုေပါင္း ၂၉၂ ေနရာရွိသည့္အနက္ ေနရာ၂၆၀ ေက်ာ္ကို ဒူတာတီးေထာက္ခံေသာ အမတ္မ်ားက လႊမ္းမိုးရယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ 

 

 

Related News