အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ THAADဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္အားစမ္းသပ္ခဲ့ရာတြင္ ေျမာက္ကုိရီးယားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ႏိုင္ငံမ်ားကတီထြင္လွ်က္ရွိသည့္ဒံုးက်ည္မ်ိဳးႏွင့္ အလားသ႑ာန္တူေသာတာလတ္ပစ္ပဲ့ထိန္းဒံုးက်ည္ (IRBM)ကိုေအာင္ျမင္စြာ ၾကားျဖတ္ပစ္ခ်ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုကယမန္ေန႔တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဇူလိုင္လ ၄ ရက္ကေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံမွ ပစ္လႊတ္ခဲ့ေသာတိုက္ခ်င္းပစ္ဒံုးက်ည္ (ICBM) ႏွင့္ပတ္သက္၍ စိုးရိမ္မႈမ်ားျမင့္တက္ခဲ့ၿပီးေနာက္ လေပါင္းမ်ားစြာၾကာစီစဥ္ခဲ့သည့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာအေပၚျဖတ္ေက်ာ္၍ အေမရိကန္ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးစနစ္စမ္းသပ္ခ်က္မွာလူသိမ်ားထင္ရွားလာခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။

အဆိုပါစမ္းသပ္မႈသည္ Terminal High Altitude Area Defense (THAAD)ဒံုးက်ည္ကာကြယ္ေရးစနစ္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားေသာပစ္မွတ္ရွိရာသို႔၀င္ေရာက္လာေသာ တာလတ္ပစ္ဒံုးက်ည္တစ္ခုကိုပထမဦးဆံုးအႀကိမ္ကာကြယ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္။ ၄င္းဒံုးက်ည္သည္ တာတိုပစ္ဒံုးက်ည္မ်ားထက္ ပိုမိုျမန္ဆန္မႈရွိၿပီးထိေအာင္ပစ္ခတ္ႏိုင္ဖို႔လည္းပိုမိုခဲယဥ္းေၾကာင္း ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားကေျပာၾကားခဲ့သည္။ စမ္းသပ္မႈ၌ အသံုးျပဳခဲ့သည့္ IRBMကိုအေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသို႔ ၿခိမ္းေျခာက္လာႏိုင္သည့္ ဒံုးက်ည္အမ်ိဳးအစားမ်ားကဲ့သို႔ အလားတူျပဳမူႏိုင္ေအာင္ ပံုစံေရးဆြဲထားေၾကာင္းအေမရိကန္ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးဌာနကေျပာၾကားခဲ့သည္။

THAADဒံုးခြင္းဒံုးစနစ္ျဖင့္ IRBMဒံုးက်ည္မ်ားကိုေအာင္ျမင္စြာတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းလက္ေတြ႕ျပသခဲ့ျခင္းအားျဖင့္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ အျခားေသာတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ဒံုးပ်ံမ်ားတီထြင္ဖန္တီးေနသည့္ကိစၥကိုဆန္႔က်င္ႏိုင္သည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ၏ ကာကြယ္ေရးစြမ္းရည္ကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္းအေမရိကန္ဒံုးပ်ံကာကြယ္ေရးဌာနကေျပာၾကားခဲ့သည္။ယခုစမ္းသပ္ခ်က္တြင္ THAADစနစ္သည္ မိုင္ေပါင္း ၁၈၀၀ မွ ၃၁၀၀ အတြင္း (၃၀၀၀ ကီလိုမီတာမွ ၅၅၀၀ ကီလိုမီတာ) မွ ပစ္လႊတ္ေသာIRBMမ်ားကိုကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းသက္ေသျပႏိုင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ အကယ္၍ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေမရိကန္ကုန္းမႀကီးကိုထိေအာင္ပစ္မည္ဆိုလွ်င္ မိုင္ေပါင္း ၃၄၀၀ ေက်ာ္ သို႔မဟုတ္ ၅၅၀၀ ကီလိုမီတာအထက္ သြားႏိုင္သည့္ ICBMတစ္ခုျဖင့္ပစ္ခတ္ရန္လိုေၾကာင္းသိရသည္။ 

 

 

Related News