ေျမာက္ကိုရီးယားဟာ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ထားတဲ့ ႏ်ဴကလီးယားစမ္းသပ္ရာေနရာျဖစ္တဲ့ ျပြန္ဂဲရီ ႏ်ဴကလီးယား စမ္းသပ္နယ္ေျမမွာ လုပ္သားအင္အားဒါဇင္ခ်ီေနရာခ်ထားၿပီး ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းေတြလုပ္ေဆာင္ေနပါတယ္။ 
 
 

Related News