လက္႐ွိဂ်ပန္ဗဟိုဘဏ္ရဲ႕ဥကၠ႒ကို ရာထူးဆက္လက္ခန္႔ထားေရးအဆိုကို ဂ်ပန္အစိုးရက ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္ဆီ တင္သြင္းခဲ့ၿပီး အဲဒီအဆိုကို အတိုက္အခံပါတီ၀င္ေတြက ဆန္႔က်င္ေနၾက ပါတယ္။ဂ်ပန္ဗဟိုဘဏ္(B.O.J)ရဲ႕ဥကၠ႒သစ္အျဖစ္ လက္႐ွိဥကၠ႒ ဟာ႐ူဟီကို ကူ႐ိုဒါကို ဆက္လက္ခန္႔ ထားေရးအဆိုကို ဂ်ပန္အစိုးရအဖြဲ႔က ဂ်ပန္အထက္လႊတ္ေတာ္ဆီ တင္သြင္းခဲ့ပါတယ္။ (B.O.J)ဥကၠ႒အျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနတာ(၄)ႏွစ္႐ွိၿပီျဖစ္တဲ့ ကူ႐ိုဒါဟာ လာမယ့္ဧၿပီလမွာ ရာထူးသက္တမ္းကုန္ေတာ့မွာ ျဖစ္ၿပီး ဥကၠ႒အသစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရဖို႔႐ွိေနခ်ိန္မွာ ဂ်ပန္အစိုးရက အခုအဆိုတင္ သြင္းခဲ့တာပါ။
 
ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ(၂)ရာခုိင္ႏႈန္းအထိေလ်ာ့ခ်ေရးအတြက္ ဗဟိုဘဏ္မွာ ေငြအပ္ႏွံရင္ အတိုးႏႈန္း ေလွ်ာ့ခ်ေပးသြားဖို႔အပါအ၀င္ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈေတြကို ကူ႐ိုဒါကတြန္းအားေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။ အတိုက္အ ခံပါတီ၀င္ေတြကေတာ့ ကူ႐ိုဒါကို ဥကၠ႒အျဖစ္ဆက္လက္ခန္႔ထားဖို႔မလိုလားဘူးလို႔ ေျပာေနၾကပါတယ္။ (B.O.J)ဟာ ေငြေၾကး ေဖာင္းပြမႈ(၂)ရာခိုင္ႏႈန္းအထိေလွ်ာ့ခ်ေရးမွာ ရည္မွန္းထားတဲ့အခ်ိန္ထက္ (၆)ဆေလာက္ပိုၾကာ ေနတဲ့အတြက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒအေျပာင္းအလဲေတြ႔ျမင္လိုတယ္လို႔ အတိုက္အခံေတြကေျပာပါတယ္။
 
ဒါေပမဲ့ ကူ႐ိုဒါဟာ ဂ်ပန္အစိုးရရဲ႕ေငြေၾကးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒကို ဆက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္တယ္ဆိုၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ွင္ဇုိအာဘဲကေျပာပါတယ္။ (B.O.J)ရဲ႕လက္႐ွိအမႈ ေဆာင္ဒါ႐ိုက္တာမာဆာယို႐ွီ အာမာမီယာနဲ႔ ၀ါဆဲဒါတကၠသိုလ္က ပါေမာကၡမာဆာဇူမီ ၀ါကာတာဘဲတို႔ကို (B.O.J)ဒုတိယ ဥကၠ႒ေတြအျဖစ္ ဂ်ပန္အစိုးရက အမည္စာရင္းတင္သြင္း ထားပါတယ္။ ပါေမာကၡ ၀ါတာဘဲဟာ (၂၀၁၄)ခုႏွစ္တုန္းကစားသံုးသူ ဆိုင္ရာအခြန္ ဂ်ပန္အစိုးရကတိုးေကာက္ခဲ့တာကို ဆန္႔က်င္ခဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
 

Related News