ထိုင္း ႏုိင္ငံရဲ႕ငါးဖမ္းလုပ္ငန္းက႑မွာ လုပ္ငန္းခြင္အရည္အေသြးတိုးတက္လာေပမဲ့ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္ခံရမႈေတြ႐ွိေန ဆဲျဖစ္တယ္လို႔ (I.L.O)ရဲ႕အစီရင္ခံစာမွာပါ၀င္ပါတယ္။ 
ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ပင္လယ္စာလုပ္ငန္းေတြမွာ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပိုင္းတိုးတက္မႈေတြ႐ွိလာေပမဲ့ အလုပ္သမားအခြင့္အ ေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနေတြမွာေတာ့ ျပသာနာေတြ႐ွိေနဆဲျဖစ္တယ္လို႔ ႏိုင္ငံတကာအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႔(I.L.O)က မတ္လ(၇)ရက္မွာေျပာပါတယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့(၂၀၁၇)ခုႏွစ္ မတ္လကေနဧၿပီလအထိ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ပင္လယ္စာလုပ္ငန္းေတြမွာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာခဲ့တဲ့အခ်က္ေတြပါ၀င္ေနတဲ့(I.L.O)ရဲ႕သုေတသနစာတမ္းအရ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနတိုးတက္လာမႈေတြ႐ွိေနေပမဲ့ လုပ္သား(၅၇)ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အလုပ္သမား အခြင့္အေရးအလြဲသံုးစားျပဳခံေနရၿပီး (၃၇)ရာခိုင္ႏႈန္းကေတာ့ အနည္းဆံုးလုပ္ခလ စာမရၾကဘူးလို႔ သိရပါတယ္။

လုပ္ခမညီမွ်မႈနဲ႔ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုရာမွာ လွည့္စားေနတာေတြ လည္း႐ွိေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ထိုင္းႏိုင္ငံက ခ႐ိုင္(၁၁)ခုမွာ႐ွိတဲ့ ေရလုပ္သား(၄၃၀)ေက်ာ္နဲ႔ေတြ႔ဆံုၿပီး အခ်က္အလက္ေတြေကာက္ ယူထားတယ္လ႔ိုILOကေျပာပါတယ္။ ဥပေဒမူေဘာင္အားေကာင္းလာဖို႔၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးပို႐ွိလာေစဖို႔၊ လုပ္ငန္းခြင္အရည္ အေသြးပိုေကာင္းလာေစဖို႔နဲ႔ လုပ္သားေတြရဲ႕ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အသိပညာနဲ႔ လူမႈဖူလံုေရးအခြင့္အလမ္းေတြပိုမ်ားလာေစဖို႔ ထိုင္းအစိုးရဘက္ကလုပ္ေဆာင္သြားသင့္တယ္လို႕ILOကအႀကံျပဳထားပါတယ္။ လိုအပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားေတြရဲ႕ရပ္တည္ႏိုင္ေရးကို ILOရဲ႕အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ဂ႐ုျပဳမိေစခဲ့ၿပီး လုပ္ခလစာမွ်တေရးအပါအ၀င္ျပဳျပင္စရာ႐ွိတာေတြကို ထိုင္းအစိုးရဘက္ကသတိျပဳမိတယ္လို႔ ထိုင္းအလုပ္သမား၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ဂ်ာရင္း ခ်က္ကာပတ္ကေျပာပါတယ္။ ထိုင္းငါးဖမ္းလုပ္ငန္းနဲ႔ ပင္လယ္စာလုပ္ငန္းေတြက လုပ္သားအမ်ားစုဟာ ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕အိမ္နီးခ်င္းျမန္မာနဲ႔ ကေမာၻဒီးယားႏိုင္ငံတို႔က ေ႐ႊ႕ေျပာင္းလုပ္ သားေတြျဖစ္ပါတယ္။

Related News